Hur går det för mig i vårdreformen?

Tehyiter i kommunerna övergår i välfärdsområdenas tjänst som gamla arbetstagare och på tidigare villkor. Efter övergången är det möjligt att arbetsgivaren organiserar om arbetet.

Image text
Särskilt visstidsanställda bör vara på sin vakt under omställningen.
Bild: iStock

Vem övergår i välfärdsområdets tjänst?

Arbetstagare eller tjänsteinnehavare, med ett giltigt arbets- eller tjänsteförhållande i den helhet som övergår till ett välfärdsområde, överflyttas till den nya arbetsgivaren.

Då det handlar om överlåtelse av rörelse övergår arbetstagarna i den nya arbetsgivarens tjänst som så kallade gamla arbetstagare och på tidigare villkor. Arbetsförhållandet fortsätter på samma sätt, oavbrutet. Arbetsförhållandets längd räknas från början av arbetsförhållandet.

Behöver jag ett nytt arbetsavtal?

Nytt arbetsavtal behövs inte och ska inte göras upp. Om arbetsgivaren ber dig skriva under ett nytt arbetsavtal ska du ta kontakt med förtroendeman. Arbetsgivaren kan försöka försvaga arbetsvillkoren med ett nytt arbetsavtal.

Ett nytt arbetsavtal behöver inte ingås trots att tjänsteförhållandet ändras till arbetsförhållande. Omständigheter som kännetecknar tjänsteförhållande lämnas automatiskt bort, men övriga villkor kvarstår.

Kan hela välfärdsområdet bli pendlingsområde?

Arbetsgivaren kan försöka utvidga pendlingsområdet och erbjuda ett nytt arbetsavtal att skriva under. Som ­gammal arbetstagare behöver du inte göra det.

För nya arbetstagare är det viktigt att noga läsa arbetsavtalet och vägra ett alltför stort pendlingsområde. Ingen ska godkänna villkor som man vare sig kan eller förmår uppfylla.

Hur går det med personliga tillägg?

Personliga tillägg, precis som alla övriga villkor i arbetsförhållandet, förblir i kraft och övergår till den nya arbetsgivaren.

Hur går det med semester och övriga ledigheter?

Rörelseöverlåtelsen får inte påverka semestrar eller andra ledigheter.

Är lönen oförändrad?

Förändring som gäller arbetsgivare och rörelseöverlåtelse kan inte minska lönen. Alla delar av lönen förblir oförändrade.

Kan mina arbetsuppgifter ändras?

Rörelseöverlåtelse i sig berättigar inte till ändrade arbetsuppgifter, men efter överlåtelsen kan arbetsbetsgivaren vilja starta reformer och omorganisera arbetsuppgifter. Det är tillåtet, men samarbetsförhandlingar bör då föras. Där representeras tehyiter av förtroendeman.

När en uppgift ändras är det viktigt att kontrollera storleken på lönen med förtroendeman innan du godkänner förändringen.

Om uppgiften blir avsevärt mycket mer krävande granskas den uppgiftsbaserade lönen så, att den motsvarar uppgiftens kravnivå från den tidpunkt då förändringen träder i kraft. Kontakta förtroendemannen, som kan begära löneförhandlingar och både kräva uppdatering av arbetsbilden och lönejustering.

Lägre lön är endast möjlig ifall uppgifterna blir väsentligt mycket mindre krävande. Enligt social- och hälsovårdsavtalet kan en uppgiftsbaserad lön sänkas åtta veckor efter att uppgiften förändrats.

Hur gör jag om arbetsgivaren vill föra över läkaruppgifter på mig?

Ta kontakt med förtroendemannen redan när arbetsgivaren föreslår ändrade uppgifter. Ta inte emot en ny uppgift innan du avtalat om löneökning. Ditt arbete kan bli avsevärt mycket mer krävande. Då bör den uppgiftsbaserade lönen granskas.

Vad handlar löneharmonisering om?

Behovet av löneharmonisering, enhetliga löner, uppstår när arbetstagarna övergår som gamla arbetstagare från en arbetsgivare till en annan och olika arbetsgivare har betalat olika stora löner för samma uppgifter. Lagstiftningen och social- och hälsovårdsavtalet förutsätter att lika lön betalas för samma eller lika krävande arbete.

Förändringen kan under en begränsad period vara godtagbart skäl till löneskillnader, men lönerna ska harmoniseras inom rimlig tid. Tiden beror på löneskillnadernas storlek och på kostnadseffekterna av att skillnaderna elimineras. Om löneskillnaderna är stora och kostnadseffekterna stora så kan harmoniseringen pågå längre än i de fall, då löneskillnader och kostnadseffekter är små.

Harmoniseringen genomförs så, att arbetsgivare och företrädare för de anställda tillsammans går igenom innehållet i arbetsplatsens arbetsuppgifter och uppdaterar uppgiftsbeskrivningarna. Samtidigt utreds löneskillnader mellan samma eller likvärdiga uppgifter. Omotiverade löneskillnader åtgärdas så, att de lägre lönerna höjs till den högre nivån.

Tidpunkten för harmoniseringen, hur och var den görs, anges skriftligt.

Om arbetsgivaren inte startar en sådan utredning i samarbete med representanter för arbetstagarna, så kan fackavdelningen göra en utredning och begära löneförhandlingar.

Om arbetsgivaren inte åtgärdar löneskillnaderna eller tidtabellen blir utdragen, så kan arbetsgivaren enligt arbetsavtalslagen stämmas vid tingsrätt. Tehy kan också föra ärendet till lokala löneförhandlingar, centrala förhandlingar och till arbetsdomstol.

Tehys medlemsavgift innehålls från lönen. Ska jag göra något så att det fortsätter?

Utgångspunkten är att man inte behöver göra något. Uppgifter om arbetsförhållande, lön och motsvarande överförs elektroniskt till den nya arbetsgivaren. Debiteringsavtalet för medlemsavgift överförs med övriga uppgifter.

Om undantag i dataöverföringen förekommer på någon arbetsplats så informerar Tehy medlemmarna om det.

Jag arbetar i den privata sektorn. Hur påverkar övergången till välfärdsområde mig?

Övergången till välfärdsområde påverkar inte arbetsförhållanden, förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige eller fackavdelningar för anställda i den privata sektorn.

Om en privat arbetsgivares verksamhet senare uppgår i ett välfärdsområde, så lönar det sig att ta kontakt med förtroendeman eller med Tehy.

Hur berörs visstidsanställda?

För visstidsanställda lönar det sig att tillsammans med ­förtroendemannen se till att arbetsförhållandet är i kraft vid ­årsskiftet.

Vårdreformen är ingen orsak till visstidsavtal. En arbetstagare kan anställas på viss tid på arbetsgivarens initiativ endast av motiverade skäl i arbetsavtalslagen. Om visstidsanställning för tjänsteinnehavare stadgas på motsvarande sätt i tjänsteinnehavarlagen. Uppgiftens natur eller vikariat kan vara motiverade skäl. Längden på ett arbetsavtal på viss tid bör vara bunden till visstidsförhållandets orsak, till exempel hur länge en person behöver vikarie.

Om arbetsgivaren avlönar arbetstagare på viss tid på grund av reformen och utan motiverade skäl, så förhandlar förtroendemannen med arbetsgivaren om att göra arbetsavtalet permanent. Ifall överenskommelse inte nås kan Tehys rättshjälp undersöka möjligheterna att bestrida frågan.

Om arbetsförhållandet ändå avbryts och ditt arbete därefter fortsätter inom ett välfärdsområde, så görs ett nytt arbetsavtal upp för dig. Det nya avtalet lönar det sig att läsa noggrant. Om det i arbetsavtalet vid någon punkt står ”i början av avtalet” eller ”vid tidpunkten för avtalets undertecknande” kan detta ge arbetsgivaren rätt att ensidigt ändra arbetsavtalet.

Kontrollera att tiden för sammanlagd arbetserfarenhet i det nya avtalet är densamma som före övergången till välfärdsområde. Om du har arbetserfarenhet av annat än vård, så behöver välfärdsområdet inte godkänna den som grund för erfarenhetstillägg, ifall så inte särskilt avtalas i arbetsavtalet.

I social- och hälsovårdsavtalet finns en skrivning, om att ett kortvarigt avbrott i tjänsteförhållandet före eller efter överlåtelse av rörelse, inte föranleder ny beräkning av arbetserfarenhetstillägg. Tillägget beräknas inte på nytt om tjänsteförhållandet avbryts 1.12.2022–31.1.2023.

För närmare information, se Tehys guide för övergång till välfärdsområden.

Ta kontakt med förtroendeman i följande fall

 • Arbetsgivaren bestämmer att semester eller sparad ledighet ska tas ut i strid med social- och hälsovårdsavtalets bestämmelser.
 • Arbetsgivaren föreslår ändrad löne­struktur. Det kan till exempel handla om att en del av den uppgiftsbaserade lönen ges som personligt tillägg eller att en del av det personliga tillägget överförs till den uppgiftsbaserade lönen.
 • Din uppgift förändras efter rörelseöverlåtelsen. Granska lönen före förändringen.
 • Arbetsgivaren bestämmer att ­arbetstidssaldon uppgörs i strid med det lokala systemet.
 • Ditt arbetsförhållande på viss tid är inte i kraft vid årsskiftet.
 • Du misstänker att din visstidsanställning gjorts så, att den slutar lagstridigt, tidigare än behovet av den tidsbegränsade anställningen egentligen upphör eller trots att arbetskraftsbehovet på din arbetsplats är kontinuerligt.
 • Du behöver råd innan du skriver på ditt arbetsavtal.
 • Du blir tvungen att söka din egen tjänst eller anställning före årsskiftet.
 • Arbetsgivaren föreslår att uppgifter överförs från läkare.

Din egen förtroendeman hittar du via Tehys onlinetjänst: tehy.fi/sv > Logga in. Information hittar du också till exempel på anslagstavlan på din arbetsplats, på intranet, i introduktionsprogram eller genom att fråga personaladministration, andra tehyiter eller Tehys distriktsbyrå.

Stor förändring 1.1.2023

 • Ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsende överflyttas till 21 välfärdsområden vid årsskiftet. Samtidigt överförs kommunernas och kommunförbundens cirka 173 000 anställda inom social- och hälsovård och i räddningsväsende och anställs av välfärdsområdena.
 • Småbarnspedagogikens anställda kvarstår i kommunernas tjänst.
 • Övergången sker genom överlåtelse av rörelse.
 • Förändringen gäller inte Helsingfors stad.