Dåliga nyheter

Allvarligt sjuka patienter och anhöriga är i behov av lugnt bemötande.

Image text
En yrkesmässigt lugn och accepterande blick försäkrar patienten om att sjukdomen är bekant. Bild: iStock

Skapa förtroende

Se personen i ögonen. En yrkesmässigt lugn och accepterande blick försäkrar patienten om att sjukdomen är bekant. Ställ dig så att ni har ögonen på samma nivå. Respektera patientens eget utrymme, träng dig inte på. Var intresserad och lyssna, koncentrera dig inte på dator eller papper. Godta tystnad, var mottaglig.

Beröva ingen hoppet

Ta reda på i vilken utsträckning patienten accepterar sin situation. Att ta till sig svår information är en process som olika människor hanterar olika. Fråga till exempel: ”Vad är din uppfattning om situationen?” eller ”Vad tänker du själv om din sjukdom?”

Var sensitiv och ärlig, men beröva ingen hoppet. Förklara situationens allvar och för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ. Ge tröst och stöd i svåra stunder.

Fråga också hur anhöriga mår

En anhörig känner ofta lika mycket ångest och modlöshet som patienten. Förtroende skapas till exempel genom att fråga hur den anhöriga upplevt situationen och hur det går där hemma.

Om en närstående tar för mycket plats riktar du uppmärksamheten mot patienten. Man kan be anhöriga vänta i ett annat rum en del av tiden. Dynamiken i familjerelationer är livslång. Yrkesutövare kan inte ändra på den ens när situationen väcker motstridiga känslor.

Känn dig själv

Din historia avgör hur mycket kritik och ilska du tål. Om det är viktigt att vara omtyckt och accepterad kan du ha svårt att ge en patient tråkiga besked och det kan vara svårt att tala om att börja med palliativ vård ifall du själv har stor separationsångest. Gott självförtroende och genomgång av egna känslor hjälper en att fungera professionellt. För yrkesutövare är det viktigt att ta upp sina känslor under arbetshandledning eller med arbetskamrater.

Lyssna lugnt

En patients eller närståendes ilska kan vara berättigad. Vårdfel inträffar och det kan förekomma dröjsmål. Var närvarande, lyssna och fokusera. Ta reda på vad känslan bottnar i och vad det verkliga problemet är. Skyll inte på arbetskamraterna eller försvara dem. Klyvning (splitting) är en psykisk försvarsmekanism, där personen i fråga har behov att dela in vårdare i goda och dåliga och det draget kan förstärkas vid insjuknande. Ibland kan patienten anse sig veta bättre än yrkesutövarna, vilket ofta är ett sätt att skydda sig mot osäkerhet.

Duodecim: God medicinsk praxis för lindrande vård i livets slutskede.