I goda händer, eller i vägen?

En god handledare entusiasmerar studerande, en dålig får dem att undra om de valt rätt yrke. Vi bad studerande berätta vad som krävs av god handledning och hur studerande får ut mest av praktiken.

Image text
Nyblivna sjukskötaren Maiju Stengård (t.v.) fick sommarjobb på den dialysavdelning där hon tidigare i våras praktiserade, bland annat under sjukskötare Marjo Kesolas handledning. Bild: Jari Lifländer

Handledning av blivande kollegor är en viktig uppgift på arbetsplatser.

– En god handledare kan rädda de studerandes framtida karriärer, en dålig kan krossa drömmar, sammanfattar Erik Indola, ordförande för Tehys studerandeförening.

Studier i social- och hälsovård omfattar flera olika långa praktikperioder. De som studerar till närvårdare har exempelvis arbetspraktik i minst fyra omgångar och en del studerar ju på läroavtal. Enligt gällande EU-direktiv måste sjukskötarutbildningen omfatta minst 4 600 timmar, av vilka hälften bör vara klinisk praktik i direkt patientarbete.

Studerande slår fast sin praktik i enlighet med målsättningen i läroplanen. Handledaren granskar tillsammans med läraren att målsättningen är tillräcklig – men inte för stor – och att den går att förverkliga på ifrågavarande arbetsplats.

Arbetsgivaren rekommenderas utse två handledare för varje studerande så att en handledare säkert är på plats även om man arbetar i skift.

– Förmannen kommer överens med de anställda vilka som handleder. Ibland ger förmannen vissa order om det. På en del arbetsplatser sköter några anställda handledningen, på andra turas man om, säger Tehys utbildningspolitiska expert Kirsi Coco.

Handledaren ansvarar för allt som gäller studeranden och ser till att patientsäkerheten inte äventyras. Studerande kan till exempel inte ensamma dela ut läkemedel och när en patient ska flyttas säkerställer handledaren att rullatorns bromsar är påslagna och att patienten har skor på fötterna. Självständigt får studerande arbeta först när båda parter är helt säkra på kunnandet.

Samtidigt måste studerande ges lagom mycket ansvar vid rätt tidpunkt. När praktikanten övat sig en tid kan fler uppgifter ges, vilket lättar på handledarens arbetsbörda. För en patient betyder det högre kvalitet på vården, eftersom vårdarna då har mera tid för patienten.

Hur väl praktiken fungerar beror i stor utsträckning på arbetskollektivet. En inskränkt arbetsatmosfär inverkar snabbt också på praktiken.

– Särskilt i början av studierna är studerande mycket känsliga och etiska. Om studerande ser att patienter bemöts illa eller att man behandlar dem hårdhänt kan det väcka tvivel om yrkesvalet, säger Kirsi Coco.

Handledarens uppgift är att visa hur teori möter praktik. Trots att en studerande har lärt sig det grundläggande i skolan måste man gå igenom arbetsplatsens praxis från grunden. När personen fått tillräcklig information och motiverad respons blir praktiken just så lärorik och glädjande som den kan.

– Studeranden bör dagligen få respons av hela personalen som både korrigerar och sporrar, säger Kirsi Coco.

Väldigt få arbetsgivare betalar extra för handledning. Tehys åsikt är att handledningen också borde synas på lönen, för särskilt i början av arbetslivsorienteringen ger handledningen mera jobb och dessutom är slutbedömningen arbetskrävande.

– Men när man diskuterat med handledare har det framgått att ännu viktigare än ersättning skulle det vara med tid för handledning. Då vårdarna vill sköta både patientarbete och handledning väl skulle handledningen kräva ostörd tid varenda vecka, anser Coco.

När nykomlingar instruerats har många handledare insett vilket krävande arbete de utför. Det är mycket som de behärskar och kan läras ut.

– När man förklarar för studerande varför något görs på ett visst sätt kan man få nya insikter och kanske märka att något kunde göras annorlunda. Handledaren utvecklas yrkesmässigt själv också, säger Coco.

Men att praktiken lyckas handlar inte bara om handledningen utan också om den studerande. Inställningen är viktig. Även om någon inte känner sig bekväm på en praktikplats så lönar det sig inte att redan första dagen förklara att en sån här arbetsplats ska jag då inte ha när jag blir klar. Samtidigt är det viktigt med öppenhet. Det är bra om studerande ärligt säger vad de vill öva på mera och när de vill ha större stöd.

– Många handledare önskar att studerande frågar när de vill veta något. Men ofta vet de ännu inte vad de borde fråga. Därför är det viktigt med en öppen diskussion, påminner Coco.

Ibland händer det att studerande inte får tillräcklig handledning. Det borde de först diskutera med sina handledare. Ifall det inte är möjligt eller får önskad effekt lönar det sig att ta kontakt med handledarens förman och med den handledande läraren. De är skyldiga att reda ut sådant.

– Förmannen svarar för handledning och resurser. Läraren ansvarar för att arbetsplatsen fungerar i enlighet med studerandenas studiemålsättningar och att handledningen motsvarar det man kommit överens om.

Studerande: Så fungerar en bra handledare

 • ”En bra handledare märker vad man lyckas med och kommenterar det. Det får en att slappna av.”
 • ”Vågar vara uppriktig. Det är fel om allt negativt kommer fram först i slutskedet.”
 • ”En god handledare är mentor och mentorn är sig själv, gör det lätt att närma sig honom eller henne och är bra på interaktion. Tar inget för givet utan talar öppet om saker och instruerar handgripligen. Lyssnar på studerande och ger tillräckligt ansvar.”
 • ”En god handledare är inställd på att det här är en blivande kollega och eventuell arbetskamrat.”
 • ”Kastar inte ut en så att man ligger och sprattlar på djupt vatten.”
 • ”Är motiverad och rejäl. Undrar inte om man inte lärt sig det här redan i skolan.”
 • ”Ger konkret respons och uppmuntrar en att göra nya saker.”
 • ”Om det finns flera handledare är det bra att de kommunicerar sinsemellan. Alla borde också delta när slutrapporten skrivs.”
 • ”Låter en prova på. Praktiken blir dålig om handledaren gör allt själv för att det går snabbare då.”
 • ”En god handledare har öron och hjärta.”
 • ”Hälsar och önskar välkommen – det gäller hela personalen.”

Citaten kommer från Tehy-tidningens Facebook-sidor.