Tolkar får utbildning i mental hälsa – terapitolkning är krävande

Ju mer man vet, desto bättre lyckas man med uppgiften.

Image text
Bild: iStock

Tolkningssituationerna är extra krävande när det är fråga om mentala problem. Under terapi, till exempel, spelar känslor stor roll och det som behandlas kan vara svårt, ångestladdat och personligt.

Tammerfors vuxenutbildningscent­rum TAKK arrangerar i samarbete med Mieli rf fortbildning i mentalvårdstolkning. Den klargör tolkens roll och uppgift, förbättrar färdigheter och ger tolken redskap att undvika empatitrötthet.

”Utbildningen är ny, det finns över huvud taget lite fortbildning för tolkar, säger TAKK:s utbildare Ekaterina Tsavro.

Under fortbildningen behandlas olika mentala problem, de vanligaste vårdformerna, Finlands mentalvårdstjänster, aktuell vokabulär samt hur man skapar en förtrolig relation.

Utbildningen är inte bunden till något visst språk, men kräver grundutbildning för tolkar och yrkeskunskap. En utbildad tolk har antingen avlagt yrkesexamen i kontakttolkning eller har tolkutbildning på högskolenivå. Fortbildningen lämpar sig också för teckenspråkstolkar.

Tolken spelar en viktig roll i kontakten mellan olika sektorers yrkesutövare och personen som behöver tolkning. Ju mer tolken vet om ämnet, desto bättre lyckas hen med sin uppgift. En tolk ska stanna i sin yrkesroll och förmedla budskapen i båda riktningarna så noggrant som möjligt. Egna känslor måste hållas i styr. En utbildad tolk förstår också vad tystnadsplikt innebär.

Yrkesbeteckningen tolk är inte skyddad, vilket leder till att man även i krävande kontakttolkning kan använda outbildade tolkar. Kontakttolk behövs till exempel i social- och hälsovården, i kontakt med myndigheter och rättsväsende, när parterna som ska kommunicera inte behärskar varandras språk.

”En outbildad tolks språkkunskap är bristfällig och en sådan person saknar ordförråd och förståelse för vad olika former av interaktion förutsätter av en tolk och hur denna ska agera”, säger Ekaterina Tsavro.

Ett pilotprojekt för utbildning inom mentalvårdstolkning arrangerades år 2020. I framtiden ska utbildning inledas årligen. Ansökningstiden till nästa fortbildningskurs i mentalvårdstolkning börjar våren 2022.

Artikeln publicerades i nr 11/2021 av Tehy-tidningen. Du kan läsa hela tidningen på svenska här.