Våra jurister gör jobbet

Den ekonomiska rättegångsrisken försvinner i och med Tehys egen rättstjänst.

TEHY ÖVERFÖR NU behandlingen av medlemmarnas anställnings- och tjänsteförhållanden på sina egna jurister. En tehyit får bästa möjliga juridiska hjälp eftersom juristerna är insatta både i arbetsrätt och specialfrågor inom social- och hälsovård. Tidigare sköttes tehyiternas rättsliga ärenden i huvudsak av utomstående jurister via rättshjälpsförsäkringen.

Nu svarar Tehy för alla rättegångskostnader, om så behövs ända upp i högsta rättsinstans. Medlemmens självrisk och ersättningstak försvinner. Dessutom försvinner risken att som förlorande part bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

Tehy får årligen hundratals meningsskiljaktigheter, som hänför sig till medlemmarnas arbetsförhållanden, att reda ut. Innan beslut fattas att gå till domstol utreds meningsmotsättningarna och man för lokala förhandlingar, precis som hittills.

Beslut om rätt till Tehys rättshjälp fattas på basis av juridiska överväganden av Kari Tiainen, chef för de juridiska tjänsterna, eller av Matias Nyman, jurist som fungerar som hans vikarie. Prövningen gäller bland annat vilka möjligheter en talan har att lyckas i varje rättsinstans och prövning görs särskilt på varje nivå. Tehys övriga jurister och experter bistår vid beslutsfattandet.

Talan väcks i medlems namn eftersom ett fackförbund inte har rätt att göra det.

Tehys rättshjälp ges till medlem i fackavdelning eller studentförening i konflikter som gäller anställnings- eller tjänsteförhållande, tjänsteutövning, studier eller praktik i Finland. Innan meningsskiljaktigheter uppstått bör personen i fråga ha varit medlem i Tehy minst tre månader.

För svenskspråkiga rättegångar skaffar Tehy vid behov utomstående assistens.