Alltför bristfälliga arbetsscheman

Image text
Arbetstagarna blir överbelastade om det ständigt finns brister i de uppgjorda arbetsskiftsförteckningarna. Bild: Ari Korkala

Jag arbetar på en kommunal serviceboendeenhet. Där görs det ideligen upp arbetsskiftsförteckningar med ofyllda arbetspass. Ofta saknas det personal för mer än 20 arbetsskift, de fylls småningom med inhyrd arbetskraft. Är det lagligt att göra så?

För varje anställd på en arbetsplats ska det göras upp en skriftlig arbetsskiftsförteckning, som arbetstagaren får i god tid, senast en vecka innan respektive period börjar. På förteckningen bör det tydligt framgå för vilka arbetsturer det saknas bemanning.

Varken arbetstidslagen eller kollektivavtalen innehåller bestämmelser om att förteckningen måste vara komplett när den publiceras, men när man engagerar en person för ett ofyllt skift antecknas det i förteckningen. Det får ändå inte bli så att de anställda inte vet vem som har nästa arbetspass.

Arbetstagarna blir överbelastade om det ständigt finns brister i de uppgjorda arbetsskiftsförteckningarna. Problemet måste lösas på något sätt. Arbetsgivaren borde ha tillgång till ersättare, som kan vikariera när skift inte fyllts.

Om det i arbetsskiftsförteckningen ständigt saknas personal eller om ni misstänker att det finns så kallade spökskötare i arbetstidsbokföringen är det skäl att ta kontakt med en Tehy-förtroendeman eller med arbetsplatsens arbetarskyddsombud. I sista hand kan man be om råd av regionförvaltningsverket.

Arbetsgivaren är förpliktad att bokföra varje timme som en anställd har arbetat plus de ersättningar som betalats för dem. Ur arbetstidsbokföringen ska det tydligt framgå vilka arbetstagare som varit på jobb. Om en obesatt arbetstur inte kunnat fyllas ska det också framgå ur arbetstidsbokföringen. På det sättet kan till exempel övervakande myndighet få klarhet i hur många arbetstagare som har varit på plats under ett skift. Det har betydelse bland annat för bedömning av personaldimensioneringen.

Arbetstidsbokföringen bör vara sanningsenlig. Den kan inte uppta påhittade personer eller namn på personer som i själva verket inte har varit på arbete. I förteckningen kan man till exempel inte heller anteckna administrativ personal som inte skött ett arbetsskift.