I händelse av konkurs

Lönegaranti tryggar dina fordringar när arbetsgivaren är betalningsoförmögen.

Image text
För arbete som utförts för en arbetsgivare utbetalas högst 15 200 euro i lönegaranti. Bild iStock.

Lönegarantin ger ersättning

Lönegarantisystemet fungerar med statliga medel och försäkrar att du får dina pengar när arbetsgivaren är betalningsoförmögen på grund av ekonomisk situation eller konkurs. Lönegarantisystemet förutsätter att arbetet har utförts i Finland eller för ett finskt bolag i utlandet och att arbetstagaren har hemort i Finland. Ett arbetsförhållande förutsätts också.

Sökanden behöver inte lämna in utredning över arbetsgivarens betalnings­oförmåga. Den undersöks av lönegarantimyndigheten.

Inte bara lön

Lönegarantin ersätter fordringar när betalningsgrund och belopp är klara och obestridliga och gäller lön, semesterersättning, semesterpeng, dagpeng, reseersättningar, ersättning för ogrundad uppsägning eller gottgörelse till exempel enligt jämställdhetslagen.

Agera snabbt

Lönefordringar som ersätts med lönegaranti ska sökas inom tre månader från förfallodagen. Som förfallodag betraktas till exempel löneutbetalningsdag eller den dag då arbetsförhållandet har upphört. Tremånadersregeln är ovillkorlig.

Om arbetsgivaren har gjort konkurs görs lönegarantiansökan vanligen av konkursboets förvaltare.

I händelse av konkurs ansöker man om ersättning för mer än tre månader gamla fordringar av konkursboet. Boförvaltaren informeras då om lönefordringarna inom utsatt tid, men ersättning ges endast enligt den så kallade delningsprincipen, vilket innebär att storleken varierar med de tillgångar som finns att dela på.

Bered dig på väntetid

För arbete som utförts för en arbetsgivare utbetalas högst 15 200 euro i lönegaranti. Beakta att behandlingen av lönegarantiärenden kan ta flera månader. En lönegarantiansökan som lämnats in av konkursboförvaltare kan dock behandlas snabbare.

Be om hjälp

Lönegaranti söks med en blankett som fås på arbets- och näringsbyrå eller via nätet. Hjälp att fylla i ansökningarna får man av myndigheter, men man kan be sitt fackförbund hjälpa till att räkna ut fordringsbeloppet.