Uppdatera läkemedelslistan

Man kan inte skuffa över helhetsansvaret för läkemedelsbehandlingen på sjukskötare.

Image text
För helhetsbedömning av läkemedelsbehand­lingen krävs medverkan av läkare eller farmaciexpert. Bild: iStock

Det finns inga allmänna anvisningar för hur patienters läkemedelslistor ska uppdateras eller ändras utan varje arbetsplats gör upp egna rutiner i sin plan för läkemedelsbehandling. Där definieras olika yrkesgruppers ansvar och skyldigheter plus vilka kunskaper som krävs, hur man försäkrar sig om kunnandet och att det upprätthålls.

Förutsättningen för trygg vård är att patientens läkemedelsuppgifter är aktuella. Läkemedelslistan bör granskas genast när en patient anländer till en vårdenhet och vid behov uppdateras. En vårdare, farmaceut eller läkare kan kontrollera att den är aktuell.

Helhetsansvaret för en enskild patients läkemedelsbehandling ligger alltid på den läkare som sköter personen.

– Läkemedlen får inte inverka menligt på varandra. Det ansvarar läkaren för, säger överläkare Riitta Aejmelaeus på Valvira.

Patientuppgiftssystemet måste registrera vem som gjort en anteckning eller ändrat den och vem som ordinerat en medicin. Det bör framgå om den som infört anteckningen inte är den läkare som skrivit receptet.

– I läkemedelsbehandlingsplanen kan man slå fast att läkaren själv gör anteckningar. Om uppgiften överlåts till någon annan måste läkaren försäkra sig om att den personen har rätt att göra sådana anteckningar, säger provisor Elina Lämsä på Fimea.

Att reda ut vilka läkemedel en patient tar är inte alltid lätt. När det görs bör man ställa frågor till patienten och vid behov också till de anhöriga.

– När det gäller elektroniska recept måste man undersöka om och hur läkemedlet har använts. Dessutom måste man ta reda på användning av egenvårdspreparat och näringstillskott samt bruk av eventuella andra läkemedel, till exempel sådana som patienten ”lånat” av sin äkta hälft.

Det riksomfattande Kanta-systemet kommer att innehålla läkemedelslistor i realtid år 2022, men till dess borde varje yrkesverksam person i hälsovården rekommendera att patienterna håller sig med egna läkemedelslistor.

– Att ha med sig en aktuell läkemedelslista förebygger fel i informationsgången och sådan felaktig läkemedelsbehandling som beror på det, säger Lämsä.

 

Vem gör ändring i läkemedels­listan?

  1. En sjukskötare kan ändra en patients läkemedelslista när det görs för att den ska vara aktuell. För helhetsbedömning av läkemedelsbehand­lingen krävs medverkan av läkare eller farmaciexpert.
  2. Endast läkare kan besluta om ändrad ­medicinering. Om sjuk­skötare upptäcker fel i läkemedelslistan bör ­läkaren informeras.
  3. På arbetsplatsen bör det finnas anvisningar om hur ändringar görs i patientuppgiftssystemet och hur det syns i systemet vem som gjort ändring­ar. Det får inte gå så att ändringar som gjorts av sjukskötare ser ut som om läkare gjort dem.
  4. I hemvården bör förman ge anvisningar om hur ändrad medicinering som en sjukhusläkare gjort antecknas i patientuppgiftssystemet och kommer till den vårdande läkarens kännedom. Ledningen an­svarar för att de an­ställda känner till anvisningar för och behandling av ­patientuppgifter.
  5. Att läkemedelslistan är up-to-date granskas vid behov eller när patienten flyttas till ny vårdplats.