Erikoissairaanhoidossa hoidettavat tapaturmapotilaat vähenivät vuonna 2021 – vanhusten kaatumiset edelleen merkittävin syy turmiin

Tapaturmien takia erikoisairaanhoidon vuodeosastolla hoidettuja oli kaikkiaan noin 54 000 vuonna 2021. Heistä kaatumisen takia hoidetutuja päälle 70-vuotiaita oli yli 22 000.

Kuvateksti
Kaatumiset ovat yleinen syy tapaturmiin.
Kuva: Pasi Leino

Noin 54 000 henkilöä sai hoitoa tapaturman vuoksi erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla vuonna 2021. Tämä tarkoitti noin 78 000 erillistä sairaalahoitojaksoa.

Tapaturman vuoksi hoidettujen vuosittainen lukumäärä oli melko tasainen 2000-luvun alun, mutta on selkeästi laskenut vuosina 2017–2021.

Avohoidon puolella tapaturmat aiheuttivat 526 000 käyntiä erikoissairaanhoidossa vuonna 2021. Käyntejä aiheutui 253 000 henkilölle.

Tiedot perustuvat sairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo) saataviin tietoihin ja ne on julkaistu THL:n tilastoraportissa.

Suurin osa tapaturmista oli kaatumisia. Merkittävin riskitekijä sairaalahoitoa vaativalle kaatumiselle on korkea ikä. Iäkkäille kaatuminen voi todennäköisemmin aiheuttaa sairaalahoitoa vaativan vakavan vamman, kuten lonkkamurtuman. Kaatumisen takia erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidetutuja päälle 70-vuotiaita oli yli 22 000.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaatumistapaturmien määrään.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidetuista tapaturmista 64 prosenttia tapahtui kotona, palveluasumisessa, liikunnassa, tai muulla vapaa-ajalla. Tapaturmista seitsemän prosenttia tapahtui liikenteessä ja kolme prosenttia työssä.

Liikenneonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden potilaiden kokonaismäärä väheni vuonna 2021. Hoitoa sai tuolloin noin 5 100 ihmistä.

Polkupyöräonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden määrä on kuitenkin pysynyt tasaisena viime vuodet. Vuonna 2021 se oli noin 2 100 henkilöä. Vuonna 2021 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista 41 prosenttia oli polkupyöräilijöitä, kun vielä vuonna 2010 heidän osuutensa oli 29 prosenttia.

Tapaturmat ovat merkittävä kuolinsyy. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmat aiheuttivat 2 444 kuolemaa vuonna 2021, joten ne olivat neljänneksi yleisin syy kuolemaan.