Fick du meddelande om permittering? Gör så här

Vid permittering avbryts arbete och löneutbetalning tillfälligt, men arbetsförhållandet fortsätter att vara i kraft.

Image text
Permittering genomförs i regel som hela arbetsdagar.
Bild: iStock

1. Arbetsgivaren informerar om permittering

I kommuner och välfärdsområden ska arbetsgivare skriftligt meddela arbetstagare om permittering senast en månad innan permitteringen börjar. I den privata sektorn bör information om permittering ges senast 14 dygn innan permitteringen börjar.

Arbetsgivare får permittera en anställd när arbetet har minskat. I kommuner och välfärdsområden minskar arbetet inte, men där kan permittering ske för att göra inbesparingar.

Permittering genomförs i regel som hela arbetsdagar. En anställd kan till exempel permitteras en dag i veckan under flera veckor. Arbetsgivarens val av permitteringssätt kan påverka hur den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen bestäms.

2. Anmäl dig till TE-byrån senast första permit­terings­dagen

Anmäl dig som arbetslös arbetstagare till Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast första permitteringsdagen genom att där gå in på Mina e-tjänster. Observera att dagen är viktig, för din rätt till arbetslöshetsdagpenning och tiden för hur självrisken beräknas börjar först den dag anmälan görs.

3. Sök inkomstrelaterad ersättning från arbets­löshetskassan

Vid permittering har du rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd efter självriskperioden.

Arbetslöshetsdagpenning söks i första hand genom att gå in på Hälsovårdens arbetslöshetskassas e-tjänst. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer och bekanta dig med tjänsten i förväg.

Arbetslöshetsdagpenning söks alltid i efterskott. Du kan sända in den första ansökningen när permitteringen har pågått minst två hela veckor eller då permitteringen avslutats. Dagpenning bör ändå alltid sökas senast tre månader efter den period som ansökan gäller.

Självrisken förlängdes från årets början till sju arbetslöshetsdagar. Självrisktiden behöver inte vara sammanhängande. Det lönar sig alltså att anmäla sig som arbetslös också vid kortvarig permittering. Man kan räkna ihop arbetslöshetsdagarna under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. För att få arbetslöshetsdagpenning krävs det att du under din tid som kassamedlem haft avlönat arbete minst 26 veckor under de 28 månader som föregått arbetslösheten.

Arbetslöshetskassan försöker behandla ansökningarna inom två veckor efter att de anlänt. Behandlingstiden kan också vara kortare eller längre.

4. Meddela också Tehy om permittering

Tehy får inte information om permittering från arbetslöshetskassan, så meddela Tehy om permittering via Tehys e-tjänster. Permittering berättigar till befrielse från medlemsavgift. 

Sakkunniga: Niklas Rantanen juridisk direktör, Hälsovårdens arbetslöshetskassa, samt från Tehy intressebevakningschef Riikka Rapinoja, medlemsservicechef Heikki Saldén och förhandlingschef Vappu Okkeri.

Läs mer: Permittering

Läs mer: Att inleda och avsluta en permittering