6 frågor om semesterpenning

Sommaren är snart här – och semesterpenningen. Hur stor är den och när betalas den ut? Tehys expert, juristen Juho Kasanen, svarar.

Image text
Illustration: iStock

1. Semesterpenning, vad är det?

Semesterpenning utbetalas till arbetstagare i de flesta arbetsförhållanden. Den är inte stipulerad i lag, utan en särskild ersättning som arbetsgivar- och arbetstagarsidorna gemensamt kommit överens om. Om semesterpenning har man vanligen kommit överens i kollektiv- eller arbetsavtal. Premien kan också grunda sig på praxis på arbetsplatsen.

Bruket att betala ut semesterpeng är mycket väletablerat i Finland. I början talade man om lomaltapaluuraha på finska. Det hittade Metallarbetarförbundet på i början av 1970-talet och avsikten var, som begreppet anger, att försäkra sig om att arbetstagare kom tillbaka på jobb efter semestern.

2. Hur stor är min semesterpenning?

Ofta sägs det att semesterpenningen är lika med halva semesterlönen och i den privata sektorn är det vanligen så. På den kommunala sidan är det lite krångligare.

Enligt kommunsektorns kollektivavtal (AKTA) tjänar en arbetstagare in 6, 5 eller 4 procent av den egentliga lönen i semesterpenning under varje hel, så kallad kvalifikationsmånad. Procenttalet bestäms utgående från arbetserfarenhet och det nuvarande arbetsförhållandets längd. När semesterpenningens del av lönen beräknas, så beaktas förutom grundlönen också arbetstagarens fasta tillägg.

Ifall du tjänat in 38 dagars semester så har du förtjänat 6 procent i semesterpenning under varje hel kvalifikationsmånad. Då betalar man ut 72 procent av juli månads lön under innevarande år. På motsvarande sätt får den som tjänat in 28 semesterdagar 60 procent av juli månads lön i semesterpenning och den med 23 dagars semester 48 procent av julilönen.

Under åren 2017–2019 var semesterpenningen mindre i kommunsektorn än vad som beskrivs ovan. Det hade man kommit överens om i konkurrenskraftsavtalet. Nu har kommunsektorn återgått till normal praxis.

3. När kommer semesterpenningen in på kontot?

Utbetalning av semesterpenning beror på kollektivavtalet. Semesterpenning beräknas vanligen på juli månads lön och betalas ut i samband med augustilönen, om arbetstagare och arbetsgivare inte har kommit överens på annat sätt. Inom AKTA utbetalas semesterpenningen i augusti, men till exempel inom paraplyorganisationen, SOSTE, och där TPTES, avtalet för den privata hälsoservicesektorn, gäller betalas semesterpenningen ut i juli.

4. Kan man förvandla semesterpenningen till ledig tid?

Det beror på vad man kommit överens om. Enligt kommunsektorns kollektivavtal kan arbetstagare komma överens med arbetsgivare om att ta ut semesterpenningen i ledig tid.

5. Hur mycket ledigt får jag vid byte?

Enligt AKTA är bytesförhållandet 50 procent, det vill säga att det antal dagar som bytet ger är 50 procent av de intjänade semesterdagarna.

6. Arbetsförhållandet upphör, hur går det med semesterpenningen?

Semesterpenning utbetalas i regel i samband med semesterersättningen också när ett arbetsförhållande upphör. Numera förutsätts det inte längre att man håller semester och återvänder, för att man ska få semesterpenning.

Arbetsavtal kan ändå innehålla egna specialbestämmelser som gör att någon går miste om semesterpenning ifall arbetsförhållandet avslutas av orsaker som beror på arbetstagaren själv, dvs att denna inte följt avtalad uppsägningstid eller har avbrutit en tidsbegränsad anställning, alternativt gått i strejk eller olovligt varit frånvarande omedelbart före eller efter en semester.

+ Vad är semesterersättning då?

Det är inte detsamma som semesterpenning, utan avser den ersättning för outtagen semester som betalas ut när ett arbetsförhållande avslutas.

Läs mer: www.tehy.fi/sv/arbetslivsguiden