Åtstramat arbetslöshetsskydd

Förlängd självrisktid, färre dagar med inkomstrelaterad dagpeng och incitament att söka jobb längre bort.

Image text
Reglerna om hur långt från hemmet erbjudet arbete får ligga har ändrats. Bild Ari Korkala.

Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning förkortades med hundra dagar vid årsskiftet och är nu 400 dagar mot tidigare 500 för arbetstagare med över tre års arbetshistorik. Har man arbetat mindre än tre år är maximitiden 300 dagar mot tidigare 400, men för 58-åringar är den maximala tiden för inkomstskydd fortfarande 500 dagar.

– Ändringarna påverkar inte våra medlemmar mycket för här är arbetslöshetsperioderna korta. Större inverkan har den förlängda självrisktiden, för många har snuttjobb, konstaterar Markus Rantanen på Hälsovårdens arbetslöshetskassa.

Självrisktiden förlängdes från fem till sju dagar. För en person med en månadslön på 2 500 euro kan det innebära en cirka 150 euros förlust.

Om man efter en arbetslöshetsperiod haft arbete i sex månader börjar arbetslöshetsdagarna på nytt räknas från början. Också självrisktiden börjar löpa på nytt om man blir arbetslös mer än ett år efter föregående självriskperiod.

Den inkomstrelaterade dagpenningen har sjunkit något. Det beror på ett riksdagsbeslut, som både påverkar den inkomstrelaterade dagpengens grunddel och förhöjning.

Också reglerna om hur långt från hemmet erbjudet arbete får ligga har ändrats. Tidigare var gränsen 80 km. Nu mäts avståndet i tid, så att den sammanlagda dagliga tiden för arbetsresor inte får överskrida tre timmar – två timmar för deltidsjobb.

Om man inte tar emot erbjudet arbete är karensen för arbetslöshetsersättning 90 dagar mot 60 tidigare. Nytt är dock att man har en månad på sig att hitta annat arbete innan karensen träder i kraft ifall man nekar till ett jobb som erbjuds.

– I vår bransch har kravet att ta emot erbjudet arbete även om lönen är mindre än inkomstskyddet inte större betydelse, tror Rantanen. Lönerna för liknande jobb är ju rätt lika.

Rörlighetsbidraget är en ny stödform för att sporra till arbete längre hemifrån. Det ökar ju längre arbetsförhållandet varar och kan uppgå till högst två månaders grunddagpenning eller upp till 1 400 euro. Kravet är då minst två månaders heltids- eller deltidsarbete.

Nytt är också att en arbetslös person kan anställas i en månad på arbetslöshetsdagpenning. Fungerar arrangemanget inte kan det sägas upp av någondera parten utan konsekvenser.

Mera information: www.tehytk.fi

Text Maija Joutjärvi

 

Ändringar i arbetslöshetsskyddet

  • Maximilängden för inkomstre­laterad dagpenning sjönk från 500 till 400 dagar.
  • Självrisktiden förlängdes från fem till sju dagar.
  • Den förhöjda förtjänstdelen sjönk.
  • Den skattefria kostnadsersätt­ningen slopades för nya studier på eget initiativ.
  • En 90 dagars karens blir följden om man vägrar ta emot erbjudet arbete.
  • Man måste ta emot erbjudet arbete även om lönen är mindre än pågående inkomstskydd.
  • Det nya rörlighetsbidraget uppmuntrar till arbete längre borta.
  • Arbetslösa intervjuas var tredje månad.
  • Rekryteringsförsök gör det möjligt för en arbetslös att arbeta högst en månad med arbetslöshets­dagpenning.