Vår med prövningar

En tvingar det att arbeta intill utmattning. En annan berövar det arbete och inkomster. Coronaviruset påverkar tusentals fler tehyiter än dem som arbetar i frontlinjen, men trots försvagad arbetssituation ser Henrika och Kari ljus i tunneln.

Image text
Ny riktning. När Kari Lottonen blev permitterad började han tänka på att uppdatera sin utbildning. Han blir kanske närvårdare. Bild: Pasi Leino

Upp klockan sex, på de utvecklingsstördas boendeenhet klockan sju. Socialhandledare Kari Lottonen, Valvira-legitimerad socionom, börjar i normala fall arbetsdagen med att väcka sina klienter. Han ser till att de tar mediciner och hjälper med morgonsysslorna. Sedan sänder han iväg dem och tar sig sedan själv till Salos arbets- och verksamhetscenter, som är hans arbetsplats. Eller var.

Den 19 mars förändrades morgonrutinerna. Verksamhetscentret stängdes och sex dagar senare blev Kari permitterad – första gången under sin 30-åriga karriär. När han vaknade nästa morgon kände han oro: coronavirus eller inte, klienterna i socialsektorn behöver hjälp.

– En del bor ensamma. Jag visste inte var de var eller vad de gjorde.

Kari har i nio år varit arbetstränare för personer med funktionsvariation. Han letar efter arbetsplatser för människor med nedsatt arbetsförmåga, tränar dem för arbete och är en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare.

– Det är tidsödande att bygga upp en förtroendefull relation mellan parter i arbetsförhållanden och där kan coronaviruset ha gjort skada.

Kari fick ingen chans att förbereda klienterna för det som väntade. Permitteringsprocessen var över på trekvart. Det hade kommit en förteckning över hans 34 klienter. Den överräckte han till sin förman.

Kari oroade sig för uppehället, ringde några banker och hörde sig för om lånemöjligheter. Han räknade ut att besparingarna skulle räcka för ett par tre månaders nödvändiga utgifter. Efter det skulle han få lov att söka hjälp av samhället.

– Det var frustrerande att sitta hemma sysslolös, det är ju skriande brist på arbetstagare i äldreomsorgen. Jag var färdig att ta emot vilket jobb som helst.

Han ringde flera gånger sin förman, som vet att Kari utom att han är socionom har utbildning för vård av utvecklingsstörda och arbetserfarenhet i äldreomsorgen. Kunskaperna i förstahjälpen och läkemedelsförsörjning är i skick. Förmannen förmedlade uppgifterna till ansvarspersonen i äldreomsorgen och Kari fick beskedet att de skulle ta kontakt om det fanns behov.

Kontakten med förmannen väckte Karis förhoppningar, men när det inte kom något samtal från äldreomsorgen dalade hoppet.

– Då peppade jag mig med att tänka, att den svåra situationen inte beror på mig. Jag sprang rundor i skogen för att skingra tankarna.

När Kari varit permitterad i tre veckor ringde de från stadens hemvård. De behövde folk.

– Och jag hann bara vara ett par timmar i hemvården innan jag fick förflyttning till min välbekanta verksamhetscentral. Av de grupper som träffas där skulle en flytta och det behövdes flytthjälp.

Från flera klienter har jag inte hört något alls. Jag hoppas att tystnaden inte tyder på problem.

Arbetet fortsatte efter flyttningen, för Kari överfördes till sin tidigare boendeenhet för utvecklingsstörda. Nytt nu är skiftarbete, att stimulera klienterna och delta i basvården.

– Jag är lycklig och tacksam över mitt arbete. Det lönade sig att vara aktiv och prövningarnas vår fick för min del ett lyckligt slut.

Men oro för de tidigare klienterna tynger honom fortfarande. En del av dem och några anhöriga har hört av sig.

– Men av många har jag inte hört något alls. Jag hoppas att tystnaden inte är illavarslande.

Permitteringen fick Kari att fundera på sitt yrkesval på nytt. Trots att arbetssituationen nu är god vet ingen något om framtiden.

– I tiden valde jag socialsektorn delvis för att jag betraktade den som ett tryggt alternativ ur sysselsättningssynpunkt. Coronaviruset gjorde det säkra valet osäkert.

På Karis arbetsplats fortsatte arbetet på boendeenheten för vårdarna. Medhjälpare och ledare permitterades tills vidare trots att arbetsbeskrivningen praktiskt taget är densamma för alla som arbetar där.

– Jag tog reda på hur min utbildning kunde uppdateras och kanske jag en vacker dag blir vårdare.

På grund av tidigare utbildning och arbetserfarenhet kunde Kari kanske komma en bra bit på väg i studierna till närvårdare enbart med fristående yrkesprov.

– Jag blev permitterad men inte handlingsförlamad. Jag litade på att min arbetsinsats fortfarande behövs.

Munhygienistens mottagning tystnade

 

Tandstensborttagning, tandkontroll och fluorbehandling är icke-brådskande tandvård. På grund av coronasituationen erbjuder en del kommuner och vissa aktörer i den privata sektorn inte sådan vård över huvud taget. Den har annullerats för riskgrupper överallt och rekommenderas inte heller för närstående till riskgrupper. Det syns och märks också i Laihela, på munhygienistföretagaren Henrika Koivusalos mottagning.

– Patienterna har minskat, men kostnader, städning och annat oavlönat arbete har ökat på grund av viruset.

Henrika kollar informationen för varenda patient som normalt får kallelse: ålder, sjukdomar, medicinering, rökning – sådant som nu hindrar vård på grund av smittrisken. Hon ringer och förklarar varför mottagningstider annulleras.

– En del avbokar sina tider själva. Droppsmitta och att viruset sprids med saliv gör människor rädda.

Henrikas företag, Hammassydän, fyller två år i juli. Det första året gick åt till att bygga upp en kundkrets. Till skillnad från kolleger på stora tandläkarcentraler har Henrika ingen uppbackning av tandläkare som sänder patienter till henne.

Av fem dagliga patienter avbokade tre eller fyra sina tider.

I höstas drog Henrika en suck av lättnad. Då började hon ha hyfsat med kunder för återkommande behandlingar och två dagar i veckan fick hon sköta patienter från hälsocentralen. Sedan kom coronaviruset och bekymren.

– Av fem dagliga klienter i april avbokade tre eller fyra sina tider och den ena av hälsocentralsdagarna föll bort åtminstone till slutet av maj.

Om social- och hälsovårdsministeriet så bestämmer, så stänger Henrika mottagningen. Men om virussituationen inte förvärras i Österbotten och om så bara en enda patient per dag behöver vård, så fortsätter Henrika – om hon hålls frisk. Och, fortsätter hon, om inte påtryckningen att stänga mottagningen blir för stor.

– Jag skuldbeläggs av företagare som tvingas hålla paus. De påpekar hur ansvarskännande de är och hur ovilliga de är att sprida viruset.

Tongångarna får Henrika att fråga sig om hon är snål och ansvarslös som fortsätter, men påminner sig om att varje företagare arbetar utgående från sina förutsättningar.

– De som verkat längre har en buffert så att de klarar en tyst period längre eller så kan de kanske hålla semester medan det är lugnt. För företag som har avlönad personal men saknar kunder kan det också vara förnuftigast att stänga mottagningen.

Henrika köpte affärslokalen i mars tillsammans med sin man. Egentligen är utrymmet tills vidare snarare bankens än företagets och för Henrika är lånen för affärsutrymme och uppstartad verksamhet mer än nog för en person. Hon är ensamföretagare och tilläggslån intresserar inte – ens med statsgaranti.

– Arbetet kan inte heller utföras på distans, så jag har inga alternativ. Mottagningen är antingen öppen eller helt och hållet stängd.

Men företagare lever på hoppet. Därför planerar Henrika för framtiden och förkovrar sig. Då hon är ledig på grund av brist på patienter deltar hon i företagarwebbinarier eller funderar på marknadsföringen av sitt företag.

– Efter maj lättar det. Det måste det göra.

På fritiden är Henrika ute med sin hund eller tar fram sin stickning – ett coronahandarbete. Ju längre coronaepidemin räcker, desto längre blir sjalen hon håller på med.

– Jag vägrar tänka på den som ett evigt vinterhandarbete. Kloka forskare hittar nog på ett sätt att få viruset under kontroll.

Text Virve Järvinen, bilder Pasi Leino och Mikko Lehtimäki

Tehy hjälper

  • Vad gör jag om jag blir permitterad? Permittering innebär att arbete och löneutbetalning tillfälligt avbryts, men i övrigt fortsätter arbetsförhållandet. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid en TE-central senast första permitteringsdagen. Under permitteringen kan du söka inkomstbunden arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassa eller FPA:s arbetslöshetsskydd.
  • Får jag säga upp mig under permittering? Du får säga upp ditt arbetsavtal utan uppsägningstid. Rätten till uppsägning gäller också deltidspermitterade. Om du vet när permitteringen tar slut får du ändå inte säga upp dig när högst sju dagars permittering återstår.
  • Kan arbetsgivaren kalla in mig under pågående permittering? Arbetsgivare har rätt att kalla in en som är permitterad, men om arbetstagare och arbetsgivare inte kommer överens på annat sätt ska detta göras sju dagar innan arbetet börjar igen. En arbetstagare som har tagit emot annat arbete under pågående permittering kan säga upp sitt tillfälliga arbete med fem dagars varsel.
  • Slopas semestern till följd av permittering? En bekräftad årssemester annulleras inte på grund av permittering utan du har rätt att ta ut semester. Oberoende av permittering bör arbetsgivare ge semester under semesterperioden (sommarsemester 2.5–30.9). Under semester utbetalas semesterlön.
  • Jag är ensamföretagare. Kan jag få stöd? Du kan ansöka om stöd i den kommun där ditt företag finns. Stödets storlek är 2 000 euro. Stöd beviljas för att täcka ensamföretagares utgifter som yrkesverksamheten orsakar. Kommunerna informerar när stöd kan sökas.
  • Mitt företag sysselsätter flera. Var kan jag söka stöd? NTM-centralerna beviljar utvecklingsbidrag till företag med högst fem personer som lider av marknadsförings- och produktionsstörningar till följd av coronapandemin. Business Finland stöder företag med fler än fem arbetstagare.
  • Jag är företagare och har svårt att kunna betala skatter. Vad gör jag? Skatteförvaltningen stöder företagare under coronakrisen. Aktuella uppgifter hittar du på skattemyndigheternas sidor. Du kan ansöka om uppskov för ditt företags skattedeklaration. Om deklarationen är försenad kan myndigheterna av väl grundade skäl, till exempel sjukdom, avstå från att kräva förseningsavgift. Om företaget har betalningssvårigheter kan du ansöka om nya betalningsarrangemang med lindrigare villkor för skatter. Du kan göra sådan ansökan i Min skatt.

För ytterligare information, se tehy.fi/sv/corona