Älä piilottele päihdeongelmaa

Työtoverin velvollisuus on kannustaa päihdeongelmaista hakemaan apua.

Kuvateksti
Päihtymyksestä johtuvasta poissaolosta ei tarvitse maksaa palkkaa. Kuva: iStock

Väärinkäytön tunnusmerkkejä voivat olla myöhästelyt, työpaikalta poistumiset ja satunnaiset, äkilliset poissaolot. Myös heikentynyt työteho, töiden laiminlyönti ja toistuvat virheet kielivät ongelmasta.

Rokulipäivät, krapula, tapaturmat ja rattijuopumus ovat jo vakavia merkkejä. Ongelmaa ei pidä piilotella esimerkiksi huolehtimalla rästiin jääneistä töistä.

Jos on epäselvää, onko ongelmien taustalla päihdeongelma vai sairaus, esimiehen on keskusteltava työntekijän kanssa ja ohjattava tämä työkykyarvioon työterveyshuoltoon. Keskustelun tulee perustua työpaikan päihdeohjelmaan. Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu on hyvä pyytää mukaan keskusteluun.

Päihtymyksestä johtuvasta poissaolosta ei tarvitse maksaa palkkaa.

Hoitoon ohjauksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa todetaan hoitopaikka, -aika ja seurantatavat. Sopimus tähtää työsuhteen jatkumiseen. Hoitoon ohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Työyhteisön tuella on suuri merkitys hoidon onnistumiselle. Päihdeongelmaan on syytä suhtautua pitkäaikaissairautena.

Huumausaineiden testaamisen pelisäännöt on määritelty lailla. Testattavan pitää työskennellä tehtävässä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

Tehtävien pitää olla sellaisia, että työskentely huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vaarantaa esimerkiksi oman tai toisen hengen, terveyden tai työturvallisuuden.

Työnhakija voidaan testata, jos hän työskentelee alaikäisten parissa tai sellaisissa tehtävissä, joissa on huumaavia lääkkeitä helposti saatavilla.

Testaukseen liittyvistä toimintatavoista ja seuraamuksista tulee sopia yhteistoimintamenettelyssä.

Valvira voi puuttua ammatinharjoittamisoikeuteen. Päihteiden väärinkäytöstä voi seurata huomautus, varoitus tai ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus tai jopa poisto.

Työnantaja päättää työntekijän oikeudesta olla hoidon vuoksi poissa työpaikalta ja palkan maksamisesta. Päihtymyksestä johtuvasta poissaolosta ei tarvitse maksaa palkkaa.

Päihdelinkki
Työmarkkinajärjestöjen suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2012