Huumaava lääke vaatii valvontaa

Kirjallinen lääkehoitosuunnitelma määrittelee, miten huumausainelääkkeiden kanssa toimitaan.

Kuvateksti
Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä pitää olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. Kuva: Tehy-lehden arkisto

Huumausainelääkkeet jaetaan yleisesti varsinaisiin huumausaineisiin ja keskushermostoon vaikuttaviin PKV-lääkkeisiin. Suurinta osaa niistä koskevat samat säännöt ja valvonta.

Varsinaisia huumausaineita ovat muun muassa opioidit, morfiini, metadoni, fentanyyli, sufentaniili ja petidiini. Sen sijaan esimerkiksi bentsodiatsepiinia ei luokitella varsinaiseksi huumausaineeksi.

Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä pitää olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. Siinä määritellään, miten huumausainelääkkeiden kanssa toimitaan.

Lääkkeet hankitaan sairaala-apteekin, lääkekeskuksen tai avohuollon apteekin kautta. Huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä toimitetaan vain yksiköstä vastaavan tai hänen valtuuttamansa lääkärin kirjallisella tilauksella.

Huumeiden annostelussa kaksoistarkistus on suositeltavaa.

Huumausaineet on säilytettävä erillisissä, mahdollisimman murtovarmoissa, lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain huumausaineiden käsittelyyn valtuutetut henkilöt. Niiden kulutusta seurataan pakkauskohtaisella kulutuskortilla, johon kirjataan lääkkeen määrääjä ja antaja, antajan nimike, annetut määrät ja ajankohdat.

Avohuollon potilaille huumausainelääkkeitä määrätään e-reseptillä tai huumausainereseptilomakkeella, joka jää apteekkiin.

Infuusioiden ja kipupumppujen liuokset ja laimennokset valmistaa ensisijaisesti osastofarmaseutti tai sairaala-apteekki. Huumeiden annostelussa kaksoistarkistus on suositeltavaa.

Annostelevalla henkilöstöllä pitää olla koulutus lääkkeiden vaikutusten seurantaan.

Vajaiden ruiskujen ja käyttämättömien ampullien sisältö hävitetään imeyttämällä selluloosavanuun, joka laitetaan joko muun lääkejätteen sekaan tai erilliseen niille varattuun lääkejäteastiaan.

Hävikistä tehdään merkintä huumausaineen seurantakorttiin.

Vanhentuneet, käyttökelvottomat ja tarpeettomat huumausainelääkkeet palautetaan sairaalayksiköistä lääkekeskukseen tai sairaala-apteekkiin.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää avohuollon apteekista koteihin ja laitoksiin hankittujen lääkkeiden palauttamiseen. Kaikki lääkkeet ovat vaarallista jätettä, jonka käsittelyyn on tarkat ohjeet.

Turvallinen lääkehoito-opas. STM 2006.
Sairaala-apteekkimääräys

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2013.