Kirjaamiseen tarvitaan yhtenäiset ohjeet

Toimiva tiedonhallinta on edellytys turvalliselle hoidolle.

Kuvateksti
Kirjata kannattaa vain hoidon ja organisaation toiminnan kannalta merkityksellinen tieto. Kuva: Mikko Nikkinen

Virpi Jylhä, tutkit väitöskirjassasi tiedonhallinnan yhteyttä haittatapahtumien esiintymiseen sairaaloissa. Millainen yhteys löytyi?

Puutteellinen tiedonhallinta myötävaikuttaa haittatapahtumien kehittymiseen. Esimerkiksi kirjaamiseen liittyvät virheet ja tiedon välittämisen vaikeudet olivat yhteydessä muun muassa lääkkeiden antamiseen liittyviin virheisiin ja potilaiden hoidosta tehtyihin kanteluihin.

Miten haittatapahtumia voidaan välttää?

Kävi ilmi, että organisaatiossa annettavalla asianmukaisella ohjeistuksella on yllättävän suuri merkitys. Yhtenäinen ohjeistus sähköisen potilastiedon kirjaamisesta, välittämisestä ja käytöstä vähensi kirjaamiseen liittyviä virheitä ja tiedon häviämistä vuoronvaihdon tai potilassiirron yhteydessä.

Yhtenäisiä toimintatapoja noudatettiin 67 prosentissa yksiköistä. Joka viidennessä yksikössä työkäytännöt perustuivat pääosin kirjoittamattomiin sääntöihin.

 Kuinka terveydenhuollon organisaatioissa tulisi kehittää tiedonhallintaa?

Tiedonhallinta pitäisi ymmärtää kokonaisuutena. Prosessi tulisi aloittaa tarkastelemalla, mitä tietoa tarvitaan, jotta ei kerätä turhaa informaatiota. Kirjata kannattaa vain hoidon ja organisaation toiminnan kannalta merkityksellinen tieto.

Tiedontarpeiden tunnistamisen jälkeen tiedot tulisi kirjata yhtenäisellä tavalla ja tallentaa oikeaan paikkaan. Tietojen tulisi olla saatavilla tarvittaessa.

Sairaalan johdon pitäisi panostaa tiedonhallintakäytäntöjen kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuneista tuhannesta sairaanhoitajasta vain neljäsosa katsoi, että potilasturvallisuus on johdon ykkösprioriteetti. Vain viidesosa hoitajista uskoi, että johto yrittää ratkaista tiedonhallintaan liittyviä ongelmia.

Virpi Jylhä on filosofian tohtori, joka työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa.

Teksti Ulla Ojala