Maahanmuuttajia ei tunneta työpaikoilla, vahvuudet jäävät pimentoon

Kyselyn mukaan kehitettävää on erityisesti julkisella sektorilla ja pk-yrityksissä.

Kuvateksti
Maahanmuuttajilla on riski joutua kokemaan sosiaalista ulkopuolisuutta ja työpaikkakiusaamista. Kuva: iStock

Muista kulttuureista tulleiden vahvuuksia ei hyödynnetä työpaikoilla riittävästi. Tätä mieltä on yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista työntekijöistä ja työnantajista.

Vastaajien mielestä kehitettävää on erityisesti julkisella sektorilla ja pk-yrityksissä. Suurissa yrityksissä monikulttuurisuuden hyödyntämisen arvioitiin onnistuvan paremmin.

– Kulttuurisesti etäisimmillä maahanmuuttajilla on suuri riski joutua kokemaan sosiaalista ulkopuolisuutta ja työpaikkakiusaamista, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom.

Ihmisillä on luontainen taipumus hakeutua itsensä kanssa samankaltaisiksi koettujen seuraan. Näin tapahtuu myös työpaikoilla. Hyvät työtoverisuhteet maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten välillä ovat kuitenkin tärkeitä. Bergbomin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ne vaikuttavat työtyytyväisyyteen enemmän kuin suhteet omasta kulttuureista tulleisiin.

Viisi vinkkiä työnantajalle

1. Panosta perehdytykseen

Hyvä perehdytys auttaa työntekijää oppimaan työnsä nopeammin ja kiinnittää hänet osaksi työyhteisöä. Tutustuta maahanmuuttajataustainen työntekijä huolella työtehtäviinsä, työpaikkaan sekä työpaikan toimintatapoihin. Käytä selkokieltä.

Kerro suomalaisen työkulttuurin toimintatavoista sekä työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

2. Toimi tasa-arvoisesti

Tarjoa työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet tulla kuulluksi, osallistua työpaikan kehittämiseen, kouluttautua ja edetä urallaan.

3. Hyödynnä osaamista

Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä saattaa olla sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei ole osattu hyödyntää työpaikalla. Tunnista ja ota osaaminen käyttöön.

4. Ota mukaan koko työyhteisö

Ymmärrys eri kulttuurien ominaispiirteistä, tavoista ja tottumuksista sujuvoittaa työtä. Keskustelkaa yhdessä kulttuurien välisistä eroista sekä niiden vaikutuksesta työyhteisön toimintaan. Työpaikoille on tarjolla monikulttuurisuutta tukevaa koulutusta.

5. Kannusta avoimuuteen

Rohkaise työyhteisön kaikkia jäseniä avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen.