Miten lääkehoito pitää järjestää yksityisessä hoivakodissa?

Kuvateksti
Jokainen lääkehoitoa toteuttava kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Kuva: Jaakko Martikainen

Työpaikallani on epäselvyyttä lääkehoidon käytännöistä. Miten yksityisten hoivakotien lääkehoito ja -valvonta pitää järjestää?

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, vaikka se tapahtuu yksityisen sosiaalihuollon toimintayksikössä, kuten tehostetussa palveluasumisessa tai hoivakodissa. Lääkehoidosta vastaavat ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Toimintayksikön pitää laatia lääkehoitosuunnitelma, jossa on kuvattu yksikön lääkehoito sekä määritelty työnjako, osaamisvaatimukset ja -varmistukset. Suunnitelmasta on tiedotettava henkilöstölle. Sen pitää olla nähtävillä ja se on käytävä läpi perehdytyksessä. Sitä on päivitettävä. Kirjallisten lääkelupien tulee olla ajan tasalla ja nähtävillä.

Lääkelain mukaan palveluasumisyksikössä säilytettävien lääkkeiden tulee olla henkilökohtaisella lääkemääräyksellä hankittuja. Niitä voidaan käyttää ainoastaan kyseisen asiakkaan hoitoon. Jos lääke tulee tarpeettomaksi, se on lääkejätettä eikä sitä saa säilyttää tai jakaa muille asiak­kaille. Lääkkeitä ei voi varata akuutteja lääkitystarpeita varten, joten yksikössä tulee olla toimintamalli esimerkiksi anti­bioottien hankkimista varten.

Toimintayksiköissä pitää olla lukittava lääkehoitohuone. Huumausaineita sisältävät lääkkeet tulee säilyttää muista lääkkeistä erillään lukon takana. Kulutusta tulee seurata. Avainten hallinta tulee järjestää siten, että lääkkeille on pääsy vain niiden käsittelemiseen oikeutetuilla. Lääkkeiden kulutusta ja lääkekaapeille pääsyä tulee seurata.

Virheet ja poikkeamat ilmoitetaan esimerkiksi HaiProon myös läheltä piti -tilanteissa.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista. Lääke­hoidon suunnittelusta vastaa johto ja vastaava lääkäri. Johto kantaa kokonais­vastuun. Esimiehet valvovat, että lääke­hoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti ja henkilöstö on asian­mukaisesti perehdytetty. Ammattihenkilöiden tulee toimia ohjeiden ja lääke­hoitosuunnitelman mukaisesti.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2019.