Opiskelija, näin pärjäät kesätyössä

Sijaisen työtehtävien pitää olla nimikkeen mukaisia.

Kuvateksti
Kesällä kannattaa kilpailuttaa työnantajia. Kuva: iStock

Hoitoalan opiskelijat saavat kesätöitä hyvin, joten työnantajia kannattaa kilpailuttaa. Opiskelija voi työskennellä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena, jos hän on suorittanut 140 opintopistettä 210 opintopisteen tutkinnostaan.

Sijaisuuden edellytyksenä ovat oman alan opinnot: esimerkiksi lääketieteen opiskelija ei voi työskennellä sairaanhoitajan sijaisena.

Työnantaja ei voi teettää alle 140 opintopisteen suorittaneella opiskelijoilla laillistetun ammattihenkilön työtehtäviä. Jos opiskelija työskentelee lähihoitajana, hoitoapulaisena tai muulla vastaavalla nimikkeellä, työtehtävien tulee olla kyseisen nimikkeen mukaisia.

Kannattaa sanoa ääneen, jos on epävarma osaamisestaan.

Opiskelijan on oltava tarkkana, että hän ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, joita hän osaa riittävästi ja jotka kuuluvat hoidettavan sijaisuuden piiriin.

Jokainen vastaa terveydenhuollossa omasta toiminnastaan, eikä vastuuta voi siirtää. Kannattaa sanoa ääneen, jos ei osaa tehdä jotain toimenpidettä tai on epävarma osaamisestaan.

Palkasta ja sijaisuudesta kannattaa sopia etukäteen. Työnantajan kanssa on syytä tehdä kirjallinen työsopimus ennen työsuhteen alkamista.

Työsopimuksessa pitää olla maininta työtehtävistä, työsuhteen kestosta, palkasta, palkanlisistä, työajoista, työaikamuodosta, ruokatauosta ja lomarahasta.

Jos sopimuksessa on jotain epäselvää tai työnantajan edustaja ei vastaa kysymyksiisi selvästi, sopimusta ei kannata allekirjoittaa siltä istumalta. Se kannattaa näyttää luottamusmiehelle.

Määräaikaisissa työsuhteissa ei kannata sopia koeajasta. Muista, että määräaikainen työsopimus sitoo myös työntekijää.

Kuntasopimuksen mukaan opiskelijoihin voidaan soveltaa epäpätevyysalennusta, joka voi olla korkeintaan 15 prosenttia. Hoitoalalla on työvoimapula, joten palkasta kannattaa neuvotella.

Tehtäväkohtainen palkka on hyvä kysyä työpaikan luottamusmieheltä etukäteen.

Opiskelija käyttää työpaikalla nimineulaa, jossa lukee ”opiskelija”, vaikka hän työskentelisi laillistetun ammattihenkilön sijaisena. Potilailla ja omaisilla on oikeus tietää, että hoitaja ei ole vielä täysivaltainen.

Opiskelijalla on oltava joka työvuorossa nimetty ohjaaja, joka varmistaa osaamisen ja on tarvittaessa tukena. Hän keskeyttää toiminnan, jos sijainen ei selviä tehtävästä tai on vaarassa toimia väärin.

Ota selvää, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan.

Potilastietojärjestelmään opiskelija kirjaa omat havaintonsa omilla tunnuksillaan.

Lääkeluvaton opiskelija voi jakaa lääkkeitä tai antaa injektion, jos hänen osaamisensa on varmistettu työpaikalla. Lääkehoidon vastuuhoitaja tai osastonhoitaja voivat arvioida osaamisen.

Opiskelija on myös velvollinen esittämään todistuksen lääkehoidon opinnoistaan. Opintorekisteriote kannattaa muutenkin pitää ajan tasalla. Julkisuudessa esillä olleiden väärinkäytösten vuoksi työnantajat ovat entistä tarkempia rekrytoinnissaan.

Työehtosopimuksessa on sovittu työntekijöiden ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Työehtosopimukset sisältävät myös määräykset vähimmäispalkoista.

Kuntasektorilla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä tehyläisiin sovellettavaa Tehy-sopimusta. Yksityissektorilla on omat sopimuksensa.

Ota selvää, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan. Voit kysyä asiaa työpaikan luottamusmieheltä, työnantajan edustajalta tai Tehyn aluetoimistosta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2012