Päihteet ongelmana – puutu asiallisesti

Jokaisella työpaikalla pitää olla päihdeohjelma.

Jokaisella on velvollisuus puuttua työkaverin päihdeongelmaan, eikä sitä saa ryhtyä peittelemään. Puuttuminen on tehtävä asiallisesti ja työpaikan pelisääntöjen mukaisesti.

Puuttujan on  oltava varma siitä, että kysymys on päihteiden käytöstä, eikä esimerkiksi sairaudesta. Selän takana puhuminen ja juoruaminen eivät ole asiallisia toimintatapoja. Valehtelu ja panettelu ovat työpaikkakiusaamista ja voivat johtaa jopa kunnianloukkaussyytteeseen.

Huumausainetestiä ei voi tehdä ilman työntekijän kirjallista suostumusta.

Päihdeohjelma sisältää pelisäännöt, joiden mukaan päihdehaittoja ehkäistään ja ongelmiin puututaan riittävän ajoissa ja tehokkaasti.

Päihdeohjelman tarkoitus on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä mahdollistaa päihdehaittojen asiallinen käsittely työpaikalla.

Esimiehet vastaavat päihdeohjelmasta tiedottamisesta. Koulutus korostaa ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Kaikkien työntekijöiden pitää olla selvillä päihdeongelmien käsittelystä työpaikalla.

Hoitoonohjaukseen liittyvät toimenpiteet ja yksityiskohdat ovat luottamuksellisia, mutta työntekijän kanssa voidaan sopia, miten asiaa käsitellään työyhteisössä.

Lääkkeiden väärinkäytön oireita ovat väsymys, sekavuus, välinpitämättömyys, puheen kankeus, liikkeiden epävarmuus, aggressiivinen käytös ja vaikutelma päihtymyksestä ilman alkoholin tuoksua.

Työnantaja voi pyytää huumausainetestiä koskevaa todistusta, jos työnhakijan on tarkoitus toimia tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä edellyttävissä tehtävissä. Niiden on oltava sellaisia, että niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vaarantaa esimerkiksi työntekijän tai toisen ihmisen hengen, terveyden tai työturvallisuuden.

Testiä ei voi tehdä ilman työntekijän kirjallista suostumusta.

Terveystiedot on säilytettävä erillisessä, lukitussa tilassa.

Testitulos annetaan vain työntekijälle, mutta hänen on toimitettava työnantajalle testiä koskeva todistus. Työnantaja saa käsitellä vain todistukseen merkittyjä tietoja, jotka ovat arkaluonteisia. Terveystiedot on säilytettävä erillisessä, lukitussa tilassa.

Työsuhteessa olevan työntekijän on esitettävä todistus, jos on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on työpaikalla huumeissa, hän on riippuvainen niistä tai testaaminen on välttämätöntä  toimintakyvyn selvittämiseksi.

Jos työntekijä ei toimita todistusta, työnantaja voi sanoa hänet irti. Testiin ei ole pakko suostua, mutta työnantaja voi jättää valitsematta hakijan, joka ei toimita todistusta.

Työnantaja saa velvoittaa työntekijän esittämään todistuksen siitä, että positiivisen testituloksen saanut on sitoutunut hoitoon. Jos työntekijää on epäilty päihteiden käytöstä ja epäily osoittautuu perusteettomaksi, työnantajan on poistettava tiedot rekistereistään.
 

Hus Päihdeohjelma. Lakimies Hanna Huotari. Henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2011