Syrjintä on kielletty

Tasa-arvo ei ole vain miesten ja naisten välinen asia.

Kuvateksti
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvon ydintä ovat tasa-arvoinen palkkaus, määräaikaisten palvelussuhteiden vähentäminen, perhevapaakustannusten tasapuolinen jakautuminen ja perhevapaiden tasapuolinen käyttö sekä syrjintäkiellot.

Lainsäädännössä on useita, osin päällekkäisiä syrjintäkieltoja. Esimerkiksi syrjintä iän tai terveyden perusteella kielletään yhdenvertaisuus-, työsopimus- ja rikoslaissa. Syrjintäkieltoja on lisäksi työsopimus-, rikos- ja perustuslaissa.

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Jos epäilet syrjintää, ota yhteys luottamusmieheen.

Henkilö voi epäillä tulleensa syrjityksi, jos häntä ei valita tehtävään perhevapaan vuoksi.

Määräaikaisen työntekijän syrjimisestä on kyse silloin, kun työsuhdetta ei jatketa raskauden vuoksi tai työnantaja soveltaa määräaikaisiin työntekijöihin huonompia työehtoja kuin vastaaviin vakinaisiin työntekijöihin.

Palkkasyrjintä kielletään tasa-arvolaissa. Työnantajan on maksettava sukupuolesta riippumatta samassa tai samanarvoisessa työssä oleville samaa palkkaa.

Syrjintäolettama syntyy, jos työntekijä pystyy osoittamaan, että työnantaja maksaa hänelle pienempää palkkaa kuin samaa tai samanarvoista työtä tekevälle vastakkaista sukupuolta olevalle työntekijälle.

Kumotakseen olettaman työnantajan on osoitettava, että palkkaerolle on hyväksyttävä syy, esimerkiksi koulutus tai ammattitaito.

Jos epäilet syrjintää, ota yhteys luottamusmieheen, Tehyn alueasiamieheen tai keskustoimistoon. Luottamusmies voi pyytää työnantajalta selvityksen ja arvioida sen yhdessä Tehyn lakimiehen kanssa. Lakimies avustaa riitauttamisessa, jos sille on riittävästi edellytyksiä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2012