Katsaus: Selkeä rooli ja oikeat ohjeet tukevat reseptihoitajaa

Potilaat ovat sairaanhoitajalta saamaansa hoitoon jopa tyytyväisempiä kuin lääkärin hoitoon.

Kuvateksti
Suomessa rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen. Kuva: Ari Korkala

Lisäkoulutuksen saaneet sairaanhoitajat onnistuvat itsenäisessä lääkkeen määräämisessä, kun roolit työpaikalla ovat selkeät ja ohjeistus kunnossa. Tämä käy ilmi Lääkäriliiton tilaamasta kansainvälisestä kirjallisuuskatsauksesta.

Katsauksen mukaan reseptihoitajien onnistuminen työssään riippuu siitä, miten selkeästi roolit on määritelty, miten rakenteiset hoito-ohjeet on laadittu ja millaista tukea he saavat taitojensa kehittämiseen.

Epäselvät roolit, arvostuksen puute lääkäreiltä ja johdon heikko sitoutuminen vähentävät sairaanhoitajien lääkkeen määräämisen tehokkuutta. Lääkärit suhtautuvat myönteisemmin, jos he ovat saaneet lisätietoa hoitajien lääkkeen määräämisestä.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan varsinkin pitkäaikaissairauksissa sairaanhoitajien antaman hoidon tulokset ovat samankaltaisia kuin lääkärien. Hoitajien vastaanottoajat olivat pidempiä ja uusintakäyntejä oli enemmän. 

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä kehittäisi rajatun lääkkeenmääräämisen prosesseja.

–  Jos vuosittain 100 uutta sairaanhoitajaa saisi oikeudet määrätä lääkkeitä, toiminta vakiintuisi paremmin ja oikeat potilaat ohjautuisivat vastaanotolle.

Sairaanhoitajat käyttivät lääkitystä koskevien päätösten tukena kirjallisia ohjeita, kuten lääkelistoja, hoitosuosituksia tai potilaskohtaisia suunnitelmia. Monissa katsauksissa korostettiin rakenteisten hoito-ohjeiden noudattamisen tärkeyttä.

Lääkevalinnoissa tai reseptien lukumäärissä ei ollut suuria eroja sairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä. Potilaat olivat hoitajilta saamaansa hoitoon yhtä tyytyväisiä tai jopa tyytyväisempiä kuin lääkäriltä saamaansa hoitoon. Potilaat arvostivat hoitajilta saamaansa kokonaisvaltaista ja ymmärrettävää hoitoa. Huolta potilaissa aiheutti se, riittääkö hoitajien ammattitaito monimutkaisissa asioissa ja kulkeeko tieto lääkärille.

Sairaanhoitajilla on useissa teollisuusmaissa oikeus määrätä lääkkeitä valikoiduille potilasryhmille. Hoitajien täydennyskoulutus ja valtuudet määrätä lääkkeitä vaihtelevat maittain. Katsauksen tekijät kaipaavat lisää tietoa rajatun lääkkeenmääräämisen vaikutuksista Suomessa. 

–  Sosiaali- ja terveysministeriön arviointityöryhmä on todennut rajatun lääkkeenmääräämisen toimivan Suomessa hyvin. 

45 opintopisteen lisäkoulutuksen on Suomessa suorittanut noin 350 hoitajaa. Uuden lakiesityksen mukaan sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Toiminta laajenisi myös ulkoistettuihin palveluihin ja ostopalveluihin.

Lääkäriliiton Summaryx Oy:lta tilaama katsaus koostuu tutkimuksista, joissa on selvitetty sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden vaikutuksia teollisuusmaiden avoterveydenhuollossa. Katsauksesta kirjoitti Lääkärilehti