Lähihoitajien rekisteröidyttävä edelleen kahdesti

Valvira palauttaa rekisteröitymismaksuja.

Kuvateksti
Vastaisuudessa Valvira rekisteröi lähihoitajat automaattisesti molempiin rekistereihin. Kuva: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Valvira merkitsee automaattisesti lähihoitajan nimikesuojauksen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä 1.3.2016 mennessä.

Valvira tekee merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta. 

Muutos sisältyy hallituksen ammattihenkilölakiin esittämiin täydennyksiin. Hallituksen esitykset on annettu eduskunnalle.

Valvira myös palauttaisi 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muille lähihoitajille rekisteröintimaksua ei palauteta.

Lähihoitajia koskeva ongelma syntyi ammattihenkilölain voimaantulon jälkeen maaliskuussa 2016.

Lähihoitajat saattoivat työtehtäviensä perusteella valita, hakevatko he nimikesuojausta terveydenhuollon vai sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Monet ovat kuitenkin joutuneet rekisteröitymään työelämän vaatimusten vuoksi molempiin, mistä on koitunut ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia.

Muilla sote-ammattiryhmillä ei ole ollut vaatimusta kaksoisrekisteröitymisestä. 

Toinen hallituksen esittämä täydennys koskee ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kuntoutuksen ohjaajia. Heidät sisällytettäisiin lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä samalla tavoin kuin AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit ja geronomit. 

Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2018 asti. Näin kuntoutuksen ohjaajilla olisi riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta.

Tehy on lausunnossaan edellyttänyt muutosten tekoa. 

10.10. korjattu virheellinen otsikko ja virheellinen tieto vain yhdestä rekisteröitymisestä.