Moni lähijohtaja kehittää johtamista ilman alaisiaan

Suurin osa lähijohtajista katsoo johtavansa arvostavasti.

Kuvateksti
Henkilöstö voisi osallistua johtamisen kehittämiseen nykyistä enemmän. Kuva iStock.

Johtamisen kehittämistä ei mietitä niin suuresti yhdessä henkilökunnan kanssa, vaikka lähijohtajat katsovat ottavansa henkilöstön mielipiteet hyvin huomioon. Lähijohtajista yhdeksän kymmenestä jakoi työhön liittyviä uusia ideoita työntekijöiden kanssa, mutta he eivät miettineet työntekijöiden kanssa, miten johtamista voi kehittää, vaikka heidän mielestään erilaiset johtamista kehittävät ehdotukset olivat tervetulleita.

– Tämä ristiriita voi kuvata johtamiskulttuuriamme terveydenhuollossa, arvioi terveystieteen tohtori Merja Harmoinen.

Tekemässään post doc –tutkimuksessa hän selvitti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien lähijohtajien käsityksiä arvostavan johtamisen toteutumisesta. Arvostava johtaminen tarkoittaa johtamisen suunnitelmallisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä osaamisen arvostamista ja työssä jaksamisen edistämistä.

Kysely arvostavasta johtamisesta tehtiin joulukuussa 2015. Siihen vastasi yhteensä 734 henkilöä. Koulutustaustaltaan lähijohtajat olivat valtaosalta hoitotyön ammattitutkinnon suorittaneita. Vastaajista kolme neljästä työskenteli terveydenhuollossa ja joka neljäs sosiaalihuollossa. Tässä käytetyt luvut ilmoittavat täysin samaa mieltä ja samaa mieltä olevien osuuksia vastanneista.

Suunnitelmallisen johtamisen osalta vastaajista 90 prosenttia arvioi johtajina olevansa päämäärätietoisia ja 94 prosenttia oikeudenmukaisia, mutta vain 58 prosenttia katsoi olevansa työntekijöitä inspiroivia.

Tasa-arvoisuus toteutui vastaajien mukaan hyvin esimerkiksi iän ja sukupuolen osalta. 89 prosenttia vastaajista katsoi, ettei miesten ja naisten palkkauksessa ole eroja.

Osaamisen arvostamisessa lähijohtajista noin 90 prosenttia näki, että heillä on johtamistyöhön vaadittavia taitoja ja että he olivat helposti henkilöstön tavoitettavissa. Vastaajista kaksi kolmesta uskoi, että he mahdollistavat työntekijöille työn vaatiman koulutuksen.

Palkasta ja palkkauksesta kysyttäessä vastaajista neljännes oli sitä mieltä, että työntekijöiden palkka ei määräytynyt osaamisen mukaan. Reilusti yli puolet ilmoitti, ettei ahkerasta työskentelemisestä juuri palkittu.

– Vastaukset kuvaavat hyvin terveydenhuollon palkkaa ja palkitsemismahdollisuuksia, joihin lähijohtaja voi vaikuttaa hyvin vähän, sanoo Harmoinen.

Työssä jaksamisen edistämisessä kysyttiin työilmapiiristä, työterveydestä ja vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi työvuorosuunnittelussa lähijohtajista yhdeksän kymmenestä otti työntekijöiden työaikatoiveet huomioon

Tutkija kirjoittaa kyselystä artikkelin tieteelliseen julkaisuun. Arvostavaan johtamiseen terveydenhuollossa voi tutustua 2014 julkaistussa väitöskirjassa.

 

Juttua korjattu 20.4. klo 8.55: poistettu virheellinen tieto tutkimuksessa mukana olleista ammattijärjestöistä.