Muutosjohtaja tasapainoilee ristiaallokossa

Empaattinen esimies laukaisee negatiivisia tunnelatauksia, sanoo väitöstutkija.

Kuvateksti
Etenkin muutoksessa esimies joutuu tasapainoilemaan erilaisten odotusten ristiaallokossa. Kuva: iStock

Hyvä ihmisten johtaminen on kriittisen tärkeää organisaatiomuutosten toteuttamisessa.
– Esimies voi omalla toiminnallaan edistää alaistensa sopeutumista muutokseen, toteaa Vaasan yliopistossa johtamisen alalla väittelevä Marianne Laurila.

Laurila tutki väitöskirjassaan esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta. Hänen mielenkiintonsa aiheeseen heräsi, kun hän tiedosti, että tutkijoiden mukaan lähes 60–70 prosenttia suurista organisaatiomuutoksista epäonnistuu. Muutosten epäonnistumiseen on löydetty monia syitä, mutta tutkijat ovat todenneet varsin yksimielisesti inhimillisten tekijöiden huomioimisen ja ihmisten johtamisen olevan kriittisen tärkeitä muutosten onnistumisen kannalta.

– Aikaisempien tutkimusten perusteella kuitenkin esimiehillä näyttäisi olevan keskeinen rooli onnistuneiden organisaatiomuutosten toteuttamisessa.

Muutosjohtajuus näyttää edellyttävän esimieheltä jatkuvaa tasapainottelua alaisten erilaisten odotusten välillä, jotka voivat olla jopa toisilleen vastakkaisia. Laurila kuvaa tutkimuksensa lopputuloksena neljä erilaista käsitystä hyvästä muutosjohtajuudesta, jotka hän nimeää ohjaavaksi, osallistavaksi, innostavaksi ja emansipoivaksi muutosjohtajuudeksi.

Emansipoiva muutosjohtajuus on Laurilan väitöstutkimuksessaan kehittämä käsite, johon liittyy organisaatiomuutoksen herättämien negatiivisten tunteiden oikeuttaminen, ahdistuneisuuden purkaminen ja turvallisuuden tunteen luominen.

– Vaikka esimies ei voi aina vaikuttaa asioihin ja ympäröiviin olosuhteisiin, organisaatiomuutokseen liittyvien huolien kuunteleminen, empatian ilmaiseminen ja hurtin huumorin käyttäminen saattavat lieventää muutostilanteeseen liittyvää negatiivista tunnelatausta ja antaa alaisille kokemuksen siitä, että he saavat esimieheltään tukea.

Tutkimusaineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältävällä elektronisella lomakkeella neljästä merkittäviä rakennemuutoksia läpikäyneestä suuresta organisaatiosta kolmelta eri toimialalta: julkishallinnosta, sairaalapalvelualalta sekä rahoitus- ja vakuutusalalta. Yhteensä 127 vastaajan tuottama tekstiaineisto analysoitiin fenomenografisella menetelmällä.

Laurilan johtamisen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan. Esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta tarkastetaan torstaina 2. marraskuuta Vaasan yliopistossa.