Opiskelija vailla ohjaajaa

Sairaanhoitajaopiskelijat kaipaavat enemmän aikaa tietojärjestelmiin perehtymiselle.

Kuvateksti
Opiskelijat ovat tyytyväisiä sijaisina saamaansa perehdytykseen. Kuva Lehtikuva.

Vain kolmasosalla sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimivista opiskelijoista oli kirjallisesti nimetty ohjaaja, selviää Valviran kyselystä. Yli puolella vastanneista ei ollut sovittuja kiinteitä tapaamisia ohjaajan kanssa työn aikana. Ohjaajan mahdollinen hyvä tavoitettavuus ei riitä potilasturvallisuuden näkökulmasta, sillä opiskelija ei välttämättä itse tunnista tilannetta, jossa tarvitsee ohjausta.

Valvira selvitti yhdessä Sairaanhoitajaliiton kanssa kesällä 2016 sairaanhoitajan sijaisena työskennelleiden sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia perehdytyksestään kyselyllä, joka tehtiin syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi 86 sairaanhoitajaopiskelijaa.

Moni asia perehdytyksessä toimi kuitenkin opiskelijoiden mielestä hyvin. Noin puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei perehdyttämiseen käytetty riittävästi aikaa. Opiskelijat kaipasivat lisäaikaa erityisesti tietojärjestelmiin perehdyttämiseen.

Opiskelijoiden myös oletettiin osaavan enemmän kuin he osasivat. Tämä koski erityisesti käytännön asioita, kuten esimerkiksi ihonalaisen injektion antoa. Vastaajista 69 prosenttia oli kuitenkin täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että annettu perehdytys sisälsi työn kannalta keskeiset asiat. Perehdyttäjillä oli myös myönteinen asenne perehdyttämiseen.

Valviraan tulleiden kantelujen perusteella on havaittu, että tilapäisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä toimivien opiskelijoiden perehdytys ja tehtävien määrittely sekä ohjaus ja valvonta eivät aina ole olleet riittäviä.

Tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävissä toimivan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun ja riittävän kokeneen sairaanhoitajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen. Hänen on kerrottava ohjaajalleen ja esimiehelleen, jos hänellä ei oman käsityksensä mukaan ole valmiuksia hänelle osoitettuihin tehtäviin.