Tehyn asiantuntija: "Punaiset pitää saada pois - Työvuorosuunnittelun liikennevalomalli tehokkaampaan käyttöön"

Työterveyslaitos ja Tehyn asiantuntija kannustavat vuorotyötä koskevien palveluiden hyödyntämiseen nykyistä laajemmin sote-alalla. Työpaikoista vain viidennes käyttää työvuorosuunnitteluun avuksi tarkoitettua Työterveyslaitoksen liikennevalomallia.

Kuvateksti
Niin sanotun liikennevalomalin hyödyntäminen parantaa työssä jaksamista.
Kuva: Pia Hietamies

Vaikka sote-alalle soveltuva, vuorotyön ongelmia vähentävä työaikojen liikennevalomalli suosituksineen tunnetaan alan työpaikoilla hyvin, suositusten käyttö on vain osin vakiintunutta. Suosituksia käytti vain viidennes vuorosuunnittelijoista. Tämä käy ilmi Terveyslaitoksen selvityksestä.

Tutkijaryhmä suosittelee liikennevalosuositusten hyödyntämistä nykyistä laajemmin sote-alalla. Samaan kannustaa Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Pekka Mykkänen.

”Esihenkilöiden ja työvuorosuunnitelmia tekevien pitäisi hyödyntää tätä työkalua enemmän, sillä se parantaa työssä jaksamista. Punaiset pitää saada pois.”

Liikennevalot kuvaavat kuormitusta. punainen väri kielii voimakkaasta ylikuormituksesta, joka tulisi korjata.  Terveyden ja palautumisen kannalta kolme tärkeintä asiaa yötyötä sisältävässä jaksotyössä: yövuorojen määräperäkkäisten työvuorojen välinen vapaa-aikaja työajan pituus kahden vapaapäivän välisessä työjaksossa.

Työterveyslaitoksen hankkeessa selvitettiin vuorosuunnitteluohjelmistoissa käytettävien, Työterveyslaitoksen kehittämien Työaikojen liikennevalo –suositusten, vuonna 2020 voimaan astuneen uuden työaikalain sekä koronapandemian vaikutuksia työaikoihin ja terveyteen sote-alalla.

Liikennevalomallia on hyödynnetty sote-alalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimusaineisto perustui Sote-työajat kohorttiin 2008–2022 ja se kattoi tiedot työajoista, sairauspoissaoloista, työtapaturmista sekä työhyvinvoinnista. 

Aineisto käsitti eri osatutkimuksissa enimmillään yli 80 000 työntekijää.

Liikennevalosuositusten käyttö oli yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, matalampaan työtapaturmariskiin ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen.

Selvityksen mukaan uusi työaikalaki vähensi lyhyitä vuorovälejä ja vuorovälien vähenemisen kautta sairauspoissaolojen kasvua. Selvityksen perusteella pandemia ei vaikuttanut olennaisesti työaikoihin.

Epäsäännöllinen vuorotyö aiheuttaa riskejä terveydelle ja turvallisuudelle. Tutkimuksen aikana olosuhteiden haastavuutta vahvisti pandemia.

Tutkimus toi esille hyvän vuoroergonomian merkityksen ja vahvisti, että systemaattinen ja tietoon perustuva suunnittelu on avain terveellisen ja turvallisen työympäristön ylläpitämiseen.

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy myös Työtapaturmien riskilaskuri jaksotyöhön, joka on tarkoitettu työvuoroista johtuvan tapaturmariskin arviointiin ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollossa.

”Työtapaturmien riskilaskuri on hyvä väline osana työpaikan yleistä riskinarviointia”, Mykkänen muistuttaa.