Tehyn toiminnanjohtaja: Poikkeusolojen sääntely on pidettävä selvänä ja tarkkarajaisena

Työnantajat sovelsivat valmiuslakia koronan aikaan vaihtelevasti. Nyt lakia ollaan uudistamassa. Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemen mukaan valmiuslain soveltaminen kaipaa lievennyksen sijaan tarkennuksia.

Kuvateksti
Korona-aikana jotkut työnantajat käyttivät valmiuslakia esimerkiksi lomien siirtämisen perusteluna.
Kuva: Liisa Takala

Oikeusministeriön nimittämä valmiuslakityöryhmä esittää lainsäädännön kehittämistä siten, että valmiuslain yleinen varautumisvelvollisuus koskisi poikkeusolojen ohella lievempiin häiriötilanteisiin varautumista.

”Valmiuslain lieventäminen toisi uusia ongelmia. Aivan kuin korona-ajan virheistä ja ylilyönneistä ei olisi opittu mitään. Poikkeusolojen sääntely on pidettävä selvänä ja tarkkarajaisena”, sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Valmiuslain poikkeusolojen soveltamisesta saatiin käytännön kokemusta koronapandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Tuolloin sote-alan työnantajat sovelsivat valmiuslakia erittäin vaihtelevasti. Jotkut työnantajat poikkesivat valmiuslakiin vedoten työaikalain ylityötä koskevista säännöksistä ja vuosilomalain vuosiloman antamista koskevista säännöksistä. He pidensivät työntekijöiden irtisanomisaikoja valmiuslain säännöksiin vedoten mutta soveltaen niitä väärällä tavalla.

”Kävi ilmi, että valmiuslain säännökset työnantajan oikeuksien sisällöistä ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia.”

Samalla tuli esiin, miten heikot oikeussuojakeinot työntekijällä on, kun tämä joutuu julkisoikeudellisen työnantajan hallintopäätöksellä tekemän ja valmiuslain perusteella annetun ratkaisun kohteeksi. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta syksyllä 2023 ennakkopäätöksen, minkä mukaan työntekijällä on käytössään valmiuslaissa säädetyn muutoksenhaun sijasta ainoastaan työlainsäädännön mukaiset yleiset valvonta- ja oikeussuojakeinot.

”Niitä ei ole säädetty silmällä pitäen valmiuslain säännöksiä ja ne ovat siten puutteelliset.”

Korona-aikana ilmeni, kuinka työlainsäädännön oikeaa noudattamista valvovilla viranomaisilla on heikko tuntemus tehtävistään ja vastuistaan poikkeusoloissa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies joutui korjaamaan vääriä käsityksiä ja korostamaan, että aluehallintovirastolla on toimivalta valvoa vuosilomalaista, työaikalaista ja työsopimuslaista tehtyjä poikkeussäännöksiä myös valmiuslain poikkeusolojen aikana.

Nyt valmiuslakityöryhmä ei erittele sitä, minkä tyyppisiin häiriötilanteisiin poikkeusolojen ulkopuolista varautumissääntelyä olisi tarpeen laatia. Tämä on vastoin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaa. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että häiriötilanteisiin varautumista koskeva sääntely puuttuessaan perusoikeuksiin edellyttää sääntelyltä tarkkarajaisuutta ja selkeyttä. Lisäksi perustuslakivaliokunta on lausunut, että yksin taloudelliset kriisit eivät täytä perustuslain määritelmää ja oikeuta sen mukaisiin perusoikeusrajauksiin, vaikka kyse olisi yhteiskunnan kannalta välttämättömistä toiminnoista.

”Samat johtopäätökset on tehtävä taloudellisista perusteista myös lievempien häiriötilanteiden osalta”, Kirvesniemi muistuttaa.

Tehy suhtautuu varauksella valmiuslakityöryhmän esitykseen. Tehyn mukaan poikkeusolojen ulkopuolinen valmistautuminen on mahdollista huoltovarmuussääntelyn perusteella. Valmiuslain sijaan on mahdollista tarkentaa huoltovarmuussäätelyä, jos siihen katsotaan olevan aihetta poikkeusoloja lievempien häiriötilanteiden varautumisen osalta.

Tehyssä nähdään, kuinka pandemian aikana sote-alalla kertyneitä kokemuksia ja siellä tehtyjä havaintoja valmiuslain soveltamisesta on syytä hyödyntää valmiuslain uudistamista koskevassa valmistelutyössä. Siksi Tehy esittää, että valmiuslain uudistamisen jatkovalmistelun työryhmässä olisi edustus myös sote-alan työnantaja- ja työntekijäliitoista.