Työtuomioistuin: Lisätyöstä maksettava myös poissaoloja sisältävällä jaksolla

Lisätyö korvataan kuntasektorin yleistyöajassa aiempaa kattavammin.

Kuvateksti
Työtuomioistuin antoi päätöksen tehyläisen lastenhoitajan tapauksesta. Kuva: iStock

Työvapaita ei saa teettää yleistyöajan keskeytyneellä jaksolla sisään korvauksetta. Näin linjasi työtuomioistuin tehyläisen lastenhoitajan tapauksessa, jonka Tehy oli vienyt Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n nimissä työtuomioistuimeen.

Säännöllinen työaika on työvapaita sisältävällä jaksolla työsopimuksessa sovittu täysi työaika, josta on vähennetty työvapaat. Säännöllinen työaika on samalla myös lisätyöraja, joten kyseisellä jaksolla tehdystä lisätyöstä pitää maksaa palkka. Lisätyöraja ylittyy, koska se on keskeytyneellä jaksolla alempi kuin täydellä jaksolla.

Lisätyö tarkoittaa työtä, jota työntekijä tekee työnantajan aloitteesta säännöllisen työaikansa lisäksi niin, että ylityöraja ei ylity.

KT Kuntatyönantajat oli sitä mieltä, että työnantaja voi teettää jokaisella työaikajaksolla työsopimuksen mukaisen tuntimäärän vuosilomapäivistä huolimatta, kunhan ylityöraja ei ylity. Lisätyöraja ei sen mielestä ylittynyt, koska lisätyö paikkaa vuosilomapäivistä syntynyttä vajausta.

Kuntasektorilla on yleistyöaikaa tekevien kohdalla ollut vallitsevana käytäntönä teettää heillä työvapaita sisältävillä jaksoilla ylimääräistä työtä korvauksetta.

– Työntekijät ovat käytännössä tehneet vapaansa sisään. Tämä on johtanut palkattomaan työhön ja siihen, että vuosiloman levon idea on jäänyt toteutumatta, vs. neuvottelupäällikkö Matias Nyman sanoo. 

– Tuomion ansiosta työnantaja ei voi enää teettää palkatonta lisätyötä, mikä saattaa vähentää myös intoa siirtää työntekijöitä jaksotyöajasta yleistyöaikaan.

Lastenhoitaja työskenteli osa-aikaisena Oulun kaupungilla. Hänen viikottainen työaikansa oli 19 tuntia ja 15 minuuttia. Työaika oli yleistyöaika kolmen viikon tasoittumisjaksolla. Maalis-toukokuussa 2014 hänellä oli vuosilomapäiviä, palkattomia vapaapäiviä sekä arkipyhiä. Keskeytyneen jakson viikoilla työvuoroluetteloon suunnitellut tunnit ylittivät lisätyörajan yhteensä 11 tunnilla 12 minuutilla.

Tuomio koskee kaikkia yleistyöajassa työskenteleviä, jotka ovat tehneet keskeytyneellä jaksolla alkuperäisen työvuoroluettelon lisäksi ylimääräistä työtä. He voivat hakea työpaikan luottamusmiehen avulla saataviaan työnantajalta takautuvasti viiden vuoden ajalta.