Varaton vanhus välttää lääkäriä

Joka viides pienituloinen yli 65-vuotias jää vaille riittävää kotisairaanhoitoa.

Kuvateksti
Joka neljäs pienituloinen vanhus jää ilman riittäviä kotipalveluita. Kuva: Mikko Nikkinen

Useampi kuin joka kymmenes pienituloinen vanhus jättää menemättä lääkäriin rahan puutteen takia. Näin toimivat varsinkin ne, jotka ovat hakeneet toimeentulotukea.

– Alimmatkin terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liikaa, ja niistä säästetään, jos vaivan tai sairauden kanssa vielä pärjää. Varsinkin hammashoidon hinta nousee helposti korkeaksi julkisellakin puolella, sanoo tutkija Katri Hannikainen

Tämä selviää tuoreesta THL:n tutkimuksesta. Lisäksi useampi kuin joka neljäs pienituloinen vanhus ei saa riittävästi tai jää kokonaan ilman kotipalvelua. Lähes viidennes ei saa riittävästi tai lainkaan kotisairaanhoitoa.

THL selvitti 65 vuotta täyttäneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta, käyttöä ja kokemuksia. Vastaajat jaettiin viiteen eri tuloryhmään, joista alimman tulot olivat korkeintaan noin 15 000 euroa vuodessa ja ylimmän vähintään noin 30 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksessa valtaosa ikääntyneistä ilmoitti tarvinneensa terveyskeskuslääkärin palveluita viimeisen vuoden aikana. Eniten palveluita tarvitsivat pienituloisimmat. Tätä selittävät osin sosioekonomiset terveyserot. Muun väestön tavoin pienituloisuuteen liittyy ikääntyneillä keskimääräistä heikompi fyysinen ja psyykkinen toimintakyky sekä suurempi sairastuvuus.

Selvityksen mukaan lähes joka neljäs pienituloisimmista 75 vuotta täyttäneistä tarvitsee kotisairaanhoitoa tai kotipalvelua, kun suurituloisimmista heitä oli hieman useampi kuin joka kymmenes. 

– Hyvin toimivan kotihoidon edellytysten turvaaminen mahdollistaisi sen, että myös pienituloisimmat vanhukset pystyisivät asumaan kotona mahdollisimman pitkään.

Eroa kotisairaanhoidon tarpeessa selittää pienituloisten suurempi sairastuvuus, myös yksin eläminen. Pienituloiset elävät yksin suurituloisia huomattavasti useammin, jolloin kotihoidon merkitys avun antajana korostuu sairauden kohdatessa tai toimintakyvyn heikentyessä. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 20132015. Otoksen koko oli 54 853 ja vastanneiden osuus 69 prosenttia.