kuva: Jan Holmberg

Hoitajan kuvitteelliset oikeudet

Hoitotyö muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin haltuun otettavaksi. Tähän mennessä muun muassa sote-uudistuksessa on keskitytty vahvistamaan potilaan oikeuksia ja valinnan vapautta. Olisiko aika luoda ohjeet myös hoitajien oikeuksista? Niitä on kuvattu laeissa, asetuksissa ja eettisissä ohjeissa huomattavasti hoitotyöntekijöiden velvollisuuksia vähemmän.

Seuraavaksi esitettäviä kuvitteellisia ohjeita (sekä määräyksiä ja lakipykäliä) voisi käyttää tukemaan hoitotyöntekijöitä arkisissa hoitotyön tilanteissa. Vaikkapa silloin, kun työnantaja, potilas tai hänen läheisensä tekevät hoitajan elämään ja oikeuksiin vaikuttavia valintoja ja päätöksiä.

 

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

1. Työolosuhteet

Hoitajalla on oikeus sosiaali- ja terveysalan työtehtäviä tehdessään laadultaan hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, osaamistaan ja yksilöllisiä tarpeitaan työntekijänä kunnioitetaan. Hänellä on oikeus saada tietoonsa kaikki työtehtäväänsä liittyvät tehtävät ja tehtäväsiirrot. Häntä ei voida velvoittaa tekemään muita tehtäviä työaikansa puitteissa. Hänellä on oikeus kieltäytyä tekemästä töitä laittomissa työolosuhteissa ilman siitä koituvia virallisia tai epävirallisia seurauksia, kuten rankaisua.

 

2. Kohtelu

Hoitohenkilökunnan kohtelun tulee olla oikeudenmukaista, vastuullista ja edistää hyvän työelämän käytäntöjä. Työnantajan, potilaan ja hänen läheistensä toiminnan on tapahduttava yhteisymmärryksessä hoitajan kanssa. Hoitajalla on oikeus tulla kuulluksi, työskennellä keskeytyksettä ja kyetä tekemään työnsä riittävillä resursseilla ja riittävän hyvin. Hoitajalle on järjestettävä mahdollisuus osallistua hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon ja päättää työnkuvaansa tehtävistä muutoksista. Hoitotyötä koskevien lakien lisäksi kansalliset Käypä työ -määräykset täydentävät hoitajan asemaa ja oikeuksia.

 

3. Itsemääräämisoikeus

Potilaan hoitotyö on henkilökohtaista ja luottamuksellista. Hoitajat voivat joutua työnsä luonteen vuoksi paljastamaan omaa yksityisyyttään ja työtään koskevia asioita. Tästä syystä potilasta ja hänen läheisiään sitoo rangaistuksen uhalla vaitiolovelvollisuus hoitajan henkilökohtaisia ja tämän työtä koskevia asioita kohtaan. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön on osoitettava hoitohenkilökuntaa avustava hoitaja-asiamies, jonka tehtävä on huolehtia hoitajien oikeuksien toteutumisesta laajasti työpaikalla ja työhön liittyvissä vuorovaikutussuhteissa.

 

4. Tiedonsaanti

Potilaalla ja hänen läheisillään on velvollisuus antaa hoitajalle oikeat ja tarkat tiedot potilaan terveydentilasta, hoidon merkityksestä potilaalle ja kaikista heidän kokeilemistaan, käyttämistään tai suunnittelemistaan hoitovaihtoehdoista. Lisäksi hoitajalle on luovutettava kaikki tiedot lääkityksistä, luontaistuotteista, apuvälineistä, uskomushoidoista ja muista potilaan hoitoon liittyvistä tai terveyttä heikentävistä seikoista. Ilman näitä hoitopäätöksiin vaikuttavia tietoja hoitajan ei voida edellyttää antavan potilaalle hänen tarvitsemaansa hoitoa.

 

5. Turvallisuus

Hoitohenkilökunnan on kyettävä työhönsä turvallisessa työympäristössä ja kyeten suojaamaan itsensä ja läheisensä. Hoitotyötä ei tehdä olosuhteissa, jotka uhkaavat hoitajan henkeä, turvallisuutta tai terveyttä työaikana tai työstä johtuen hänen vapaa-ajallaan. Työpaikkalla työskentelevät ammattilaiset ja vierailijat tai potilaat ja heidän läheisensä eivät voi loukata hoitajan yksityisyyttä, koskemattomuutta tai hyvinvointia. Suojellakseen itseään hoitaja voi poistua työpisteestä, väkivaltavaaran läheisyydestä ja/tai keskeyttää työnsä hätävarjeluna, vaikka potilasturvallisuus toiminnan seurauksena vaarantuisi. Vastuu näissä tilanteissa kuuluu aina turva- ja suojelualan henkilökunnalle. Hoitajaan ja hoitohenkilökuntaan kohdistuvista rikoksista ja niistä säädetyistä rangaistuksista on säädetty tarkemmin hoitohenkilökunnan työturvallisuutta vaarantavaa toimintaa koskevissa rikoslain pykälissä.

 

6. Julkisuus

Potilas- ja työsuhteen luottamuksellisuuden säilyminen on potilaan ja hoitajan etu, mutta siihen liittyy myös yhteiskunnallinen etu. Tästä syystä hoitaja saa julkisuudessa kommentoida häntä ja hänen työtään koskevia virheellisiä tietoja, joihin liittyy potilastietoja. Potilas antaa tähän suostumuksensa, antaessaan julkisuuteen tietoja hoitajasta, tämän työstä tai työpaikasta, osana kuvausta saamastaan hoidosta tai yksittäisestä hoitajasta. Muussa tapauksessa hoitohenkilökunnan ja yksittäisen hoitajan olisi työnsä luonteen vuoksi mahdotonta vastata yksityiskohtaisesti julkisiin syytöksiin vaarantamatta potilassalaisuutta tai -turvallisuutta.

 

7. Oikeuskäytäntö

Työnantajasta, potilaasta tai hänen läheisestään johtuvan toiminnan vuoksi kohteluunsa tyytymätön hoitaja voi tehdä rikosilmoituksen työsuojelu- ja oikeusviranomaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville viranomaisille. Työpaikan lakimies tekee tutkintapyynnön poliisille hoitajaan kohdistuneista väärinkäytöksistä. Hoitaja ei osallistu oikeustoimiin yksityishenkilönä, vaan työpaikka toimii oikeudessa asianomaisena, jota kuullaan. Oikeusprosessin eri vaiheissa asiat hoitaa ensisijaisesti, hoitajaa ja hoitohenkilökuntaa ensin kuultuaan, työpaikan lakimies yhdessä ammattiliiton lakimiehen kanssa.

 

Nämä ohjeet ovat siis kuvitteelliset, mutta mieltä olet. Mitä kohtia poistaisit tai lisäisit, jos hoitotyöntekijöillä olisi erilliset ohjeet oikeuksistaan työntekijänä?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.

 

Mainos
Mainos