Imua erikoissairaanhoitoon – kuinka sitä voisi voimistaa?

Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco kertoo, miten työn erikoissairaanhoidossa saisi houkuttelevammaksi.

Kuvateksti
Valtaosa erikoissairaanhoidossa työskentelevistä sairaanhoitajista mieltää työnsä tärkeäksi ja arvokkaaksi, mutta kokee, että palkka ei ole kohdallaan. Kuva: iStock

1. Palkka vastaamaan työn vaativuutta.

Valtaosa erikoissairaanhoidossa työskentelevistä sairaanhoitajista mieltää työnsä tärkeäksi ja arvokkaaksi, mutta kokee, että palkka ei ole kohdallaan. Työ edellyttää laajaa ja syvää osaamista omasta erikoisalasta. Erikoissairaanhoidossa tulee äkillisiä ja muuttuvia tilanteita, mikä edellyttää hyvää paineensietokykyä ja taitoa reagoida nopeasti. Erikoissairaanhoidossa työskenteleville sairaanhoitajille tehdyssä kyselyssä palkka nousi esiin suurimpana vetovoimatekijänä.

2. Sairaaloiden työolot vähemmän kuormittaviksi.

Töitä joudutaan usein tekemään vajaalla miehityksellä ja sijaisia ei saada. Jos saadaan, heidän perehdyttämisensä kuormittaa vakituista henkilöstöä. Kun ei ole tarpeeksi työvoimaa, työ kuormittaa kognitiivisesti ja eettisesti. Ihmiset kokevat, etteivät voi tehdä työtä niin hyvin kuin haluaisivat.

Kognitiivinen kuormitus on myös suurta, koska työ keskeytyy jatkuvasti, on kiire ja joutuu tekemään useaa työtä samaan aikaan. Sijaispankki voisi olla ratkaisu. Työaikaergonomia ja autonominen työvuorosuunnittelu ovat tärkeitä työoloja parantavia tekijöitä.

3. Kannustavaa ja läpinäkyvää johtamista.

Autoritääristä sanelujohtamista on vielä valitettavasti olemassa. Johdon kannustava työote ja johtamisen läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Moni työntekijä kokee, ettei saa riittävästi arvostusta johdon puolelta. Hyvää työilmapiiriä voi edistää hyvällä johtamisella.

Palkitseminen hyvin tehdystä työstä ja erityistehtävästä sekä positiivinen palaute olisivat tarpeen. Jos työntekijä kokee, että voi vaikuttaa työhönsä ja tulee kuulluksi, hän voi työssään paremmin.

4. Osaavaa henkilökuntaa tarpeeksi työvuoroihin.

Sairaanhoitajien näkemysten mukaan puutteellinen osaaminen vaikuttaa potilastyytyväisyyteen ja -turvallisuuteen. Se vaikuttaa hoitojaksolla potilaan kaatumisiin, painehaavojen määrään, aliravitsemukseen ja potilaskeskeisyyteen sekä lisää lääkepoikkeamien määrää.

Riittävä kokemus juuri kyseiseltä alalta ja kunnollinen perehdyttäminen ovat tärkeitä. Työvuorosuunnittelussa on huomioitava, että osaavaa henkilökuntaa on tarpeeksi paikalla. 

Vetovoimatekijät erikoissairaanhoidossa -kysely tehtiin erikoissairaanhoidossa työskenteleville tehyläisille sairaanhoitajille keväällä 2019. Kysely lähettiin 4 924 sairaanhoitajalle, joista vastasi 497. Kysely on luettavissa Tehyn nettisivuilla www.tehy.fi.