Kuka vastaa, kun esimies ei ole paikalla?

Kuvateksti
Työnantaja vastaa siitä, että johtaminen on työpaikalla kunnossa. Kuva: iStock

Yksikön esimies on sairaanhoitaja, mutta hänellä on useampi toimipaikka. Hän ei ole arjessa läsnä. Vastuulliseksi on valikoinut kokenut lähihoitaja, jolle ei kuitenkaan makseta vastuusta korvausta. Kuka vastaa, kun esimiestä ei käytännössä ole?

Tehy pitää tärkeänä, että esimiestyö on selkeästi määritelty ja jokaisessa yksikössä on esimies. Myös sijaisjärjestelyistä pitää sopia selkeästi. Vastuu tilanteesta on työnantajalla.

Palveluntuottaja eli työnantaja vastaa siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. Toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden.

Toimintayksiköllä tulee olla myös vastuuhenkilö. Hän vastaa siitä, että palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että toimintayksikön vastuuhenkilöllä on asianmukainen koulutus, riittävä alan tuntemus ja johtamistaito. Esimiehet vastaavat  työnantajan edustajina sekä asiakasturvallisuudesta että henkilöstön työturvallisuudesta.

Jokaisessa toimintayksikössä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Sen sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta on määräykset Valviran antamassa määräyksessä. Toimintayksikölle on laadittava kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat sekä epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.

Omavalvontasuunnitelmasta tulee löytyä myös toimintayksikön vastaavan esimiehen tiedot. Lisäksi omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön koulutus ja työtehtävät sekä minkälaisista periaatteista on sovittu sijaisten tai varahenkilöstön käytössä. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstön riittävyys varmistetaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2017