Ole reilu työkaveri

Työyhteisö- tai alaistaidot tarkoittavat työntekijän kykyjä ja taitoja toimia työyhteisössään.

Kuvateksti
Reilu työkaveri on valmis uhraamaan oman etunsa työryhmän puolesta. Kuva: iStock

Hyvän alaistaidon piirteitä ovat työtovereiden auttaminen, avoin suhtautuminen erilaisiin työtehtäviin, tarpeettomien konfliktien välttäminen ja oman mielipiteen rakentava ilmaiseminen.

Omien tehtävien hyvin hoitaminen on alaistaitojen minimivaatimus.

Hyvä alainen osaa olla kohtuullinen esimiestään kohtaan.

Alaistaitoihin kuuluu velvollisuus huolehtia työpaikan viihtyisyydestä. Hyvä työntekijä luo omalta osaltaan me-henkeä, joka muodostuu toisten huomioon ottamisesta, kohteliaisuudesta, arvostuksesta ja kunnioituksesta.

Hyvä työntekijä ottaa vastuuta työympäristöstä, työstä ja niiden kehittämisestä.

Alaistaitoihin kuuluu myös resurssien järkevä käyttö: tehokas työaika sekä materiaalien ja työvälineiden säästeliäs ja huolellinen käyttö.

Palautteen antaminen kuuluu koko työyhteisölle. Jokainen on oikeutettu saamaan rakentavaa palautetta, mutta jokaisella on myös velvollisuus antaa sitä. Palautteen antajaa on hyvä kiittää.

Hyvä alainen osaa olla kohtuullinen esimiestään kohtaan ja pukea odotuksensa sanoiksi.

Omasta edunvalvonnastaan on myös oikeus huolehtia.

Täsmällisyys on hyve. Hyvä työntekijä osallistuu ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Hän sisäistää ja hyväksyy työpaikan säännöt, määräykset ja menettelytavat – vaikkei tunnollisuutta valvottaisikaan.

Tunnollisuus ei tarkoita samaa kuin kiltteys. On osattava sanoa ei, mikäli työtehtävän tekeminen ei perustellusta syystä onnistu. Omasta edunvalvonnastaan on myös oikeus huolehtia.

Reiluuteen kuuluu valmius suvaita väistämättömiä hankaluuksia ja määräyksiä. Reilu työntekijä säilyttää myönteisen asenteensa, vaikkeivät asiat menisi hänen haluamallaan tavalla.

Reilu työntekijä ei loukkaannu, jos hänen ehdotuksiaan ei noudateta. Hän on valmis uhraamaan oman etunsa työryhmän puolesta.

Myönteinen asenne auttaa jaksamaan. Muiden asenteisiin tai käytökseen ei voi vaikuttaa, mutta omia asenteitaan on mahdollista muuttaa.

Työturvallisuuskeskus

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2012