Opiskelija tekee sen mitä osaa

Opiskelija vastaa itsenäisesti siitä, että hänen ammatillinen toimintansa on asianmukaista.

Kuvateksti
Opiskelija ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, joita hän osaa riittävästi ja jotka kuuluvat hoidettavaan sijaisuuteen. Kuva: Pasi Leino

Ammattikorkeakoulut valmistavat pääsääntöisesti laillistettuun terveydenhuollon ammattiin. Kun opiskelija toimii laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti, opiskelijalle on nimettävä kirjallisesti ohjaaja. Hänen on oltava oikeutettu harjoittamaan kyseistä ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Ohjaajan on seurattava opiskelijan toimintaa ja puututtava viivytyksettä siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin ja potilasturvallisuutta vaarantaviin seikkoihin.

– Ohjaajan on toimittava opiskelijan kanssa samassa työvuorossa. Jos ohjaaja ei ole samassa työvuorossa, tulee olla nimettynä toinen ohjaaja, sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Kaikki terveydenhuollossa työskentelevät ovat vastuussa potilasturvallisuudesta.

Työnantaja ei voi teettää alle 140 opintopistettä suorittaneella opiskelijalla laillistetun ammattihenkilön työtehtäviä.

Opiskelija vastaa itsenäisesti siitä, että hänen ammatillinen toimintansa on asianmukaista. Opiskelijan vastuu on sidoksissa siihen, mikä on hänen sijaisuusnimikkeensä ja millaisista työtehtävistä on sovittu työsopimuksessa.

Laillistettuun ammattiin opiskeleva amk-opiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa opinnoista eli 140 opintopistettä ja hänellä on opiskelupaikka.

Jos ammattikorkeakouluopiskelijalla ei ole vaadittavia 140 opintopisteen opintoja ja hän tekee työtä lähihoitajana, hoitoapulaisena tai muulla vastaavalla nimikkeellä, työtehtävien tulee olla kyseisen nimikkeen mukaisia. Työnantaja ei voi teettää alle 140 opintopistettä suorittaneella opiskelijalla laillistetun ammattihenkilön työtehtäviä.

– Opiskelijan on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, joita hän osaa riittävästi ja jotka kuuluvat hoidettavaan sijaisuuteen.

Valmistumisensa jälkeen opiskelijan on toimitettava ammatinharjoittamiseen liittyvät asiapaperit alan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. Valmistunut voi toimia opiskelijan statuksella kolme kuukautta valmistumisesta. Kun henkilön tiedot näkyvät JulkiTerhikki-rekisterissä, hänellä on oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Epäpätevyysalennus on korkeintaan 10 prosenttia.

Kun työntekijällä ei ole ammatin edellyttämää laillistusta, sovelletaan häneen kaikkia opiskelijaan sovellettavia säännöksiä, kuten työnantajan velvollisuutta nimetä henkilölle kirjallisesti ohjaaja. Jos työntekijä ei täytä asettuja kelpoisuusvaatimuksia, työnantaja voi alentaa palkkaa.

Esimerkiksi kunta-alan työehtosopimuksen mukaan tehtäväkohtainen palkka voi olla tällöin enintään kymmenen prosenttia alempi kuin palkkausmääräys edellyttää.
Palkanalennus tulee poistaa seuraavasta kuusta lähtien, kun työntekijä on esittänyt selvityksen pätevyyden saavuttamisesta. Työntekijä voi käyttää selvityksenä Valviran toimittamaa todistusta tai tulostetta JulkiTerhikistä.

Omin tunnuksin potilastietoihin

  • Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Heidän ohjauksessaan merkintöjä voivat tehdä myös muut hoitoon osallistuvat henkilöt, mutta vain siltä osin kuin he ovat mukana hoidossa.
  • Terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö.
  • Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä hyväksyminen omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2014