Tutkimus: Hoitajien palkitseminen on äärimmäisen tärkeää alan vetovoiman kannalta

Työnantajan on tärkeää kysyä henkilöstöltä, mikä heitä palkitsee parhaiten, sanoo väitöstutkija Jaana Seitovirta.

Kuvateksti
Palkitsemisella voidaan tarkoittaa muitakin asioita kuin palkkaa. Kuva: iStock

Jaana Seitovirta, kuvailet väitöskirjassasi sairaanhoitajien kokemuksia ja käsityksiä palkitsemisesta. Mitkä palkitsemisen tavat koetaan parhaiksi?

Sairaanhoitajia palkitsevat aineellisten palkkioiden lisäksi useat aineettomat palkkiot, joten molempia tarvitaan. Aineellisiksi palkkioiksi luetaan peruspalkka lisineen, tulos- ja muut palkkiot sekä edut. Aineettomista palkitsemistavoista korkeimman arvon sai potilastyö. Seuraavaksi palkitsevimmiksi koettiin joustavat työaikajärjestelyt, työympäristö ja työilmapiiri, koulutusmahdollisuudet sekä työyhteisöltä saatu arvostus ja palaute.

Tämä ei tarkoita sitä, että ammattilaiset tinkisivät palkastaan saadakseen tehdä hoitotyötä. Tulosta ei myöskään pidä nähdä tyytyväisyytenä palkkatasoon, sillä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan peruspalkan ja erilaisten lisien palkitsevuutta.

Miten palkitsemista voidaan parantaa nykyisestä?

Sairaanhoitajilla on myönteisiä kokemuksia palkitsemisesta, mutta toisaalta nousee esiin myös vähäistä palkitsemista. Sairaanhoitajat arvostavat sitä, että palkitseminen on oikeudenmukaista, tasa-arvoista, avointa ja sen perusteet ovat selkeät. Palkitsemisessa on kyse myös johtamisesta. Palkitseminen ohjaa työn tekemistä oikeaan suuntaan. Työnantajan kannattaa tuoda erilaiset palkitsemisen tavat ja kriteerit esille vaikka jo työhaastattelussa.

Miten palkitseminen ja viimeaikainen keskustelu vanhustenhuollon tilasta ovat yhteydessä toisiinsa?

Palkitseminen on äärimmäisen tärkeää koko hoitoalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Palkitsemisella on selvä yhteys sairaanhoitajien työmotivaatioon, työssä jaksamiseen ja siellä viihtymiseen, työnantajaan sitoutumiseen ja sairaanhoitajan ammatissa pysymiseen.

Jaana Seitovirta on terveystieteiden tohtori ja yliopisto-opettaja hoitotieteen laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa voit lukea täältä.