Työkaverilta voi oppia

Oppiva työyhteisö varmistaa, että osaaminen jaetaan.Työssä oppiminen on heikosti hyödynnetty tapa kehittää ammattiosaamista. Jotta se olisi jatkuvaa ja tuloksellista, pitää oppimistilanteet rakentaa luontevaksi osaksi työyhteisön arkista toimintaa. Työssä oppimiseen on kehitettävä uusia menetelmiä.

Kuvateksti
Hiljaista tietoa on vaikea ilmaista sanoilla. Kuva: iStock

Esimies mahdollistaa työssä oppimisen ja ohjaa sitä.

Oman alan julkaisuun kirjoittaminen on vaativa oppimistehtävä.

Työpaikan tärkeimpiä oppimista tukevia rakenteita ovat työnjako, kokoukset, yhteinen kehittäminen ja tiedon jakaminen työyhteisön sisällä.

Hiljainen tieto on kokemusperäistä ja niin intuitiivista, että sitä on vaikea sanoin ilmaista. Sen siirtämiseen sopii mentorointi, jossa seniori tukee kahdenkeskisten keskustelujen kautta nuorempaa työtoveriaan.

Kokouksissa voidaan esitellä uusia toimintatapoja, alan kirjallisuutta ja osallistujien käymien kurssien antia. Kehittämis-, ideointi- ja suunnittelupäivillä oppiminen on yhteistä. Myös osallistuminen kehittämishankkeisiin, seminaareihin, koulutuksiin ja niistä raportoiminen ovat oppimisen paikkoja.

Oman alan julkaisuun kirjoittaminen on vaativa oppimistehtävä. Dialogisesti käyty tulos- tai kehityskeskustelu auttavat löytämään uusia vaihtoehtoja ja laajempia näkökulmia.

Työnmuotoilu tarjoaa ydintyöhön kiinnittyvän tavan oppia uutta. Se voi olla työn laajentamista, kuten peräkkäisten työvaiheiden yhdistämistä.

Työn rikastaminen tapahtuu lisäämällä entiseen työnkuvaan uusia tehtäviä. Erikoistumisessa työnmuotoilu merkitsee mahdollisuutta paneutua entistä syvällisemmin työn johonkin osa-alueeseen.

Toisen henkilön työn seuraamista kutsutaan varjostamiseksi. Varjostaja havainnoi järjestelmällisesti kollegan työskentelyä ja kirjaa kaikki huomionsa muistiin. Varjostamiseen kuuluu myös varjostettavan haastattelu ja keskustelu havaituista asioista.

Huippuosaajien työtä voi mallittaa käyttämällä varjostusmenetelmää. Koko työsuorituksen tai sen osan purkaminen ja sanoittaminen kirjalliseksi malliksi auttaa muita hiomaan omaa suoritustaan samassa työssä.

Työkierto eli tehtäväkierto tarkoittaa työskentelyä toisissa tehtävissä joko omassa tai toisessa organisaatiossa. Työkierron pituus vaihtelee kuukausista vuosiin.

Osaamista kehittämään! Suomen Kuntaliitto 2011

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2011