Varo työpaikalla kemikaalia

Työnantajan ohjeiden laiminlyömisen syynä on kiire. Se ajaa turvallisuuden ohi.

Kuvateksti
Vaaralliset kemikaalijätteet hävitetään Ekokemissa. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Terveydenhuollossa käsitellään päivittäin erilaisia kemikaaleja, joista osa voi olla vaarallisia. Vastuu kemikaaleista on työnantajalla, ja työntekijän on noudatettava saamiaan ohjeita.

Useimmiten ohjeiden laiminlyömisen syynä on kiire, joka ajaa turvallisuuden ohi.

Työnantaja vastaa työpaikalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta ja ajantasaisesta ohjeistuksesta. Työnantajan on huolehdittava, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti.

Tämän kerran teen näin -ajattelusta pitäisi päästä eroon.

Työsuojeluvaltuutettu Ennamaria Meneses 

Työnantajan on varmistettava, että vaaralliset kemikaalit on merkitty ja työpaikalla on kemikaalien käyttöturvatiedotteet.

– Uuden työntekijän perehdytyksessä on tärkeää käydä käyttöturvatiedotteet huolellisesti läpi, sanoo työsuojeluvaltuutettu Ennamaria Meneses Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Hän korostaa myös vuosittaisen riskien arvioinnin merkitystä. Husissa työnantajan ohjeet ovat hänen mielestään asialliset, mutta ohjeiden noudattaminen vaihtelee eri työpisteissä. Suojavarusteita ja vetokaappeja on, ja riskit on minimoitu, mutta inhimillisen virheen mahdollisuus on olemassa.

– Tämän kerran teen näin -ajattelusta pitäisi päästä eroon.

Käyttöturvatiedotteesta selviävät muun muassa kemikaalin koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista ainesosista, terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät sekä turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet.

Työnantajan on laadittava luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä se ajan tasalla.

Luettelo ja käyttöturvatiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä.

– Käytännössä jokaisen työyksikön esimies vastaa siitä, että käyttöturvatiedotteet ovat ajan tasalla, ympäristöpäällikkö Mirja Virta Husista sanoo.

Kemikaalilainsäädännöllä ehkäistään kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja.

Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön, joka on kokonaan uudistunut: Reach-lainsäädäntö säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia.

CLP puolestaan säätelee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. Lääkkeitä koskee oma lääkelakinsa.

Uudet työmenetelmät ovat vähentäneet kemikaalien käyttöä.

Onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta työnantajalla on oltava toimintasuunnitelma menettelytavoista työntekijöiden suojelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi ja turvallisuusharjoituksien järjestämiseksi.

Ohjeet on oltava pelastuspalvelujen saatavilla.

Kaasuista sairaaloissa käytetään eniten happea. Laboratorioiden käyttämien kemikaalien määrä on merkittävästi vähentynyt uusien työmenetelmien ansiosta. Myös riski iholle joutumisesta on pienentynyt.

Kemikaalin joutuminen vahingossa iholle on otettava vakavasti, sillä mahdollisen ärsytyksen tai muun haitan määrää kemikaalin laatu.

Nestemäisiä formaldehydiä ja ksyleeniä käytetään esimerkiksi patologian laboratoriossa.

Varoitusmerkit muuttuvat

Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat EU-asetus CLP:n mukaisiksi. Vanhat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä.
Käytössä on usean vuoden ajan sekä vanhoja että uusia varoitusmerkkejä. Vanhoja varoitusmerkkejä saa olla vuoteen 2017.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2012