Oikeudenmukainen johtaminen ylläpitää työkykyä

Työntekijöiden osaamiseen panostaminen kannattaa, todistaa tuore tutkimus.

Kuvateksti
Oikeudenmukaisuuden kokeminen johtamisessa sitouttaa työhön ja työpaikkaan. Kuva: iStock

Oikeudenmukainen johtaminen vähentää sairauspoissaoloja. Oikeudenmukainen johtaminen on myös yhteydessä siihen, että työntekijä aikoo jatkaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi saakka. Lisäksi se vähentää haluja vaihtaa työpaikkaa.

Nämä asiat käyvät ilmi Työsuojelurahaston tutkimuksesta Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat

Johtamisen oikeudenmukaisuus eli avoimuus, tuki, rohkaisu, kiitos sekä ristiriitojen vähäisyys on tärkeä työpaikkatason ongelmia ennaltaehkäisevä ja lieventävä tekijä

– Oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu etenkin organisaation toimintaedellytysten muuttuessa taloudellisesti epävarmoina aikoina, korostaa tutkimuksen johtaja, dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta.

Myös kokemus työn vaatimusten ja hallinnan tasapainosta ratkaisee. Tutkimusryhmän suositusten mukaan työpaikkatasolla työn autonomian painoarvoa tulisi lisätä.

– Kun työn hallinta ja vaatimukset sekä johtamisen oikeudenmukaisuus ovat kunnossa, työkyky samoin kuin työtyytyväisyys koetaan keskimääräräistä paremmiksi.

Epävarmuuden ilmapiiri ruokkii ongelmia. Työn menettämisen pelko ja henkilöstömäärän muutokset ovat yhteydessä työpaikan vaihtoaikeisiin ja sairauspoissaoloriskiin. Lisäksi työpaikan epävakaa taloudellinen tilanne on yhteydessä keskimääräistä heikompaan työkykyyn ja henkilöstömäärän väheneminen ennenaikaiseen eläköitymishaluun.

Epävarmuuden hallitsemiseksi työpaikoilla pitäisi kehittää aikaisempaa läpinäkyvämpää ja ajantasaista tiedottamista organisaatiota koskevista muutoksista.

Uuden tutkinnon suorittaminen on keskeisin yksilötason tekijä, joka auttaa epävarmassa asemassa olevia palkansaajia kiinnittymään aikaisempaa vakaammalle työuralle.

– Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat etenkin taloudellisen taantuman oloissa investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin talouden elpyessä, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.