Saamen kieliä taitavia hoitajia tarvitaan lisää

Alkuperäiskansoihin kuuluvat muistisairaat ja vammaiset tarvitsevat palveluja omalla äidinkielellään.

Kuvateksti
Suomen ainoa alkuperäiskansa saamelaiset puhuvat kolmea kieltä: pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Kuvassa miehen kansallispuku Enontekiöltä. Kuva: Kaisa Sirén / Lehtikuva

Saamen kieliä osaavaa sote-henkilöstöä ei ole Lapissa riittävästi. Saamenkielistä palveluohjausta kehittäneessä SenioriKaste-hankkeessa tuli ilmi, että saamen kieliä äidinkielinään puhuvilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta saada terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita omalla äidinkielellään.    

"Yksikään Lapin hyvinvointialueen kunta ei pysty tarjoamaan esimerkiksi vanhuksille laitoshoitoa täysin saamen kielillä", sanoo Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Janne Hirvasvuopio.

Hirvasvuopion mielestä saamen kieliä taitavan sote-henkilöstön saatavuuteen olisi syytä kiinnittää huomiota ohjelmassa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Erityisesti muistisairaat ja vammaiset tarvitsevat äidinkielensä ja kulttuuritaustansa nykyistä parempaa huomioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kielen ja kulttuurin merkitys on tärkeää ottaa huomioon myös hoito- ja asiakaspalvelutyötä tekevien koulutuksessa.

"Saamelaiselle ikäihmiselle voi olla myös haitaksi se, että hän joutuu lähtemään omasta kulttuuriympäristöstään ja kyläyhteisöstään pois, vaikkei hänellä olisi muistisairautta."

Esimerkiksi muistitestejä ei ole juuri ole saatavilla saamen kielillä. Asiakkaan tilanteesta on vaikea saada oikeaa kuvaa, jos kognitiivisissä testeissä käytetään jotain muuta kuin ihmisen äidinkieltä. Opitut kielet unohtuvat sairauden edetessä. Pisimpään säilyy äidinkieli. 

Saamelaisalueen kuntien mukaan oman kielen, kulttuurin ja identiteetin tukeminen korostuu saamelaisalueella vanhusten koteihin vietävissä palveluissa.

Kun työntekijä osaa saamea ja tuntee kulttuurin, hän pystyy ottamaan huomioon kulttuuritaustan. Palvelutarpeen arvioiminen, oikean diagnoosin saaminen, kuntoutus ja hoito onnistuvat parhaiten, kun asiakkaan kieli ja kulttuuri otetaan huomioon.

"Äidinkielellään kohdattu asiakas kokee olonsa ymmärretyksi ja turvalliseksi, mikä auttaa myös kotona pärjäämistä."  

Alkuperäiskansojen oikeuksia suojelee  Yhdistyneiden kansakuntien (YK)  julistus alkuperäiskansojen oikeuksista. YK:n vammaisyleissopimus  takaa vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ihmisoikeudet ja perusvapaudet. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä uudistetaan parhaillaan sekä vammaisten että vanhusten palveluja koskevia lakeja.

 

STM järjesti syksyllä 2021 englanninkielisen webinaarin alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksista ja palveluista.