Työn imu kateissa – vaatimukset kuormittavat terveydenhuollon työntekijöitä

Uusien asioiden oppiminen lisää tavallisesti työn imua, mutta terveydenhuollossa lisähaasteet vain kuormittavat.

Kuvateksti
Terveydenhoitoalalla heikosta työhyvinvoinnista kärsii myös potilas. Kuva: Pasi Leino

Kokemus lisääntyneestä aikapaineesta ja työmäärästä olivat Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksessa yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen. Uupumisriskissä olivat erityisesti päivystyksen ja ensihoidon työntekijät sekä eri ammattiryhmistä hoitajat.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten yhden sairaanhoitopiirin henkilöstö kokee työnsä kiihtyvät vaatimukset ja millaisia yhteyksiä tällä on heidän työhyvinvoinnilleen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, heijastuvatko työntekijöiden kokemat vaatimukset potilastyytyväisyyteen.

Työyhteisön jaettu kokemus lisääntyneistä työn suunnittelun vaatimuksista oli yhteydessä korkeampaan uupumukseen ja alhaisempaan potilastyytyväisyyteen.

Tutkijat yllätti se, että mikään työn intensiivistymisen vaatimuksista ei yhdistynyt työn imuun.

"Osa vaatimuksista, kuten uuden oppiminen työssä, voi tuoda positiivisiksi koettuja haasteita. On mahdollista, että terveydenhoitoalalla työn yleinen kuormittavuus on johtanut siihen, että positiivisetkin haasteet koetaan lisärasitteena", yliopistonlehtori Mari Huhtala pohtii.

Tutkimuksessa yli tuhat työntekijää arvioi kokemuksiaan työn intensiivistymisestä, työuupumuksesta ja työn imusta. Lisäksi lähes tuhat sairaanhoitopiirissä asioinutta potilasta arvioi, miten henkilökunta oli heitä kohdellut.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä syksyllä 2019. Tutkimus jatkuu syksyllä seuranta-aineiston keräämisellä.

Intensified job demands in healthcare and their consequences for employee well‐being and patient satisfaction: A multilevel approach.