Hyvinvointialueet aloittavat – Mitä pitää tietää?

Kuntien tehyläiset siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja entisin ehdoin. Siirron jälkeen työnantaja saattaa järjestellä työtä uusiksi.

Kuvateksti
Erityisesti määräaikaisten on syytä olla muutoksessa valppaina. 
Kuva: iStock

Ketkä siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen?

Uudelle työnantajalle siirtyvät ne työn­tekijät tai viranhaltijat, joilla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde hyvinvointi­alueelle siirtyvässä kokonaisuudessa. 

Kyseessä on liikkeenluovutus, joten työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja entisin työsuhteen eh­doin.

Työsuhde jatkuu samana ja ­kes­keytymättömänä. Työsuhteen pituus katsotaan työsuhteen alusta alkaen.

Tarvitsenko uuden työsopimuksen?

Uutta työsopimusta ei tarvitse eikä pidä tehdä. Jos työnantaja vaatii allekirjoit­tamaan uuden työsopimuksen, ota yhteyttä luottamusmieheen.

Työn­antaja­ saattaa pyrkiä heikentämään ­työ­suhteen ehtoja uudella työsopimuksella. 

Uutta työsopimusta ei tarvitse tehdä, vaikka virkasuhde muuttuisi työsuhteeksi. Virkasuhteelle ominaiset piirteet jäävät pois automaattisesti, mutta muut ehdot säilyvät.

Voiko koko hyvinvointialue tulla työssäkäyntialueeksi?

Työnantaja saattaa pyrkiä laajentamaan työssäkäyntialuetta tarjoamalla alle­-
­­kir­joittavaksi uutta työsopimusta. Vanhan työntekijän ei tarvitse sitä allekirjoittaa. 

Uuden työntekijän kannattaa lukea työsopimus tarkkaan ja kieltäytyä liian laajasta työssäkäyntialueesta. Kenenkään ei pidä suostua ehtoon, johon ei voi eikä pysty sitoutumaan. 

Miten käy henkilökohtaisille lisille?

Henkilökohtaiset lisät, kuten kaikki muutkin työsuhteen ehdot, säilyvät ja siirtyvät uudelle työnantajalle. 

Mitä tapahtuu vuosilomille ja muille vapaille?

Liikkeenluovutus ei saa vaikuttaa vuosilomiin tai muihin vapaisiin.

Onko työaikasaldot pidettävä ennen vuodenvaihdetta?

Hyvinvointialueiden väliaikaiset hallinnot ovat suosittaneet, että saldot käytettäisiin ennen liikkeenluovutusta. Suositus ei kuitenkaan eräännytä saldoja ennen aikojaan. 

Työaikasaldot pidetään ennen vuodenvaihdetta työehtosopimusten määräys­ten mukaan normaaliin tapaan.

Työaikasaldot voidaan maksaa rahana paikallisen sopimuksen mukaisesti. Näin on yleensä silloin, kun palvelussuhde päättyy tai sopimus sanotaan irti eikä työntekijä ole pitänyt kaikkia saldoja vapaana.

Työaikasaldoja ei tarvitse pitää paikallisen järjestelmän vastaisesti.

Pysyykö palkka ennallaan?

Työnantajan muutostilanne ja liikkeenluovutus eivät voi laskea palkkaa. Kaikki palkanosat säilyvät ennallaan.

Saanko varmasti palkkani?

Valtiovarainministeriö on kehottanut hyvinvointialueita kehittämään suunnitelman palkanmaksusta sen varalta, että tietojärjestelmät eivät heti toimi kunnolla. Tarvittaessa palkat pitää maksaa vaikka käteisenä. 

Voiko palkanmaksupäivä vaihtua?

Työnantaja ei voi muuttaa työsopimuksessa sovittua palkanmaksupäivää yksipuolisesti, vaan sen täytyy neuvotella asiasta luottamusmiehen kanssa. Näin siksi, että palkanmaksupäivä on työsuhteen olennainen ehto. 

Eri työnantajilta siirtyvillä työntekijöillä voi olla eri palkanmaksupäivät, jolloin uusi työnantaja halunnee valita palkanmaksulle yhden päivän.

Jos päivän muuttamisesta sovitaan, on syytä edellyttää, että työnantaja vastaa kustannuksista, joita muutos mahdollisesti aiheuttaa työntekijälle. Pankki voi esimerkiksi periä maksun asuntolainan maksupäivän muuttamisesta. 

Voiko työtehtäväni muuttua?

Liikkeenluovutus itsessään ei oikeuta muuttamaan työtehtäviä, mutta luovutuksen jälkeen työnantaja saattaa haluta käynnistää uudistuksia ja järjestellä työtehtäviä. Tähän sillä on oikeus, mutta muutoksista pitää käydä yhteistoimintaneuvottelut. Niissä tehyläisiä edustaa pääluottamusmies. 

Jos tehtävä muuttuu, varmista palkkasi suuruus luottamusmiehen avulla ennen kuin sovit muutoksesta.

Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti vaativammaksi, tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan vastaamaan tehtävän vaativuutta muutosajankohdasta lukien. Ole yhteydessä luottamusmieheen. Hän voi pyytää paikallisneuvotteluja asiasta sekä vaatia tehtäväkuvan päivittämistä ja palkan tarkistamista.

Palkan alentaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi. Sote-sopimuksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muuttumisesta.

Miten toimin, kun työnantaja haluaa siirtää minulle tehtäviä lääkäriltä?

Ota yhteyttä luottamusmieheen jo siinä vaiheessa, kun työnantaja esittää ­tehtävämuutosta.

Älä ota uutta tehtävää vastaan ennen kuin palkan korottamisesta on sovittu. Työsi voi muuttua ­olennaisesti vaativammaksi. Tällöin tehtäväkohtaista palkkaa tulee tar­kistaa.

Mitä palkkaharmonisaatio tarkoittaa?

Tarve harmonisoida eli yhdenmukaistaa palkat syntyy, kun työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä työnantajalta toiselle ja eri työnantajat ovat maksaneet erisuuruista palkkaa samoista ­tehtävistä.

Lainsäädäntö ja sote-sopimus edellyttävät, että samasta tai yhtä vaativasta työstä maksetaan samaa palkkaa.

Muutostilanne voi olla jonkin aikaa hyväksyttävä syy erisuuruisille palkoille, mutta palkat on yhdenmukais­tettava kohtuullisessa ajassa.

Aika riippuu palkkaerojen suuruudesta ja erojen poistamisen kustannusvaikutuksista. Jos palkkaerot ovat suuria ja kustannusvaikutukset ovat suuret, harmonisointi voi kestää kauemmin kuin silloin, kun palkkaerot ja kustannusvaikutus ovat pienet.

Harmonisointi tehdään siten, että työnantaja ja henkilöstön edustajat selvittävät yhdessä työpaikan tehtävien sisällöt ja päivittävät tehtäväkuvaukset. Samalla selvitetään palkkaerot samaa tai yhtä vaativaa työtä tekevien välillä.

Perusteettomat palkkaerot korjataan niin, että matalammat palkat nostetaan korkeimpien tasolle.

Harmonisoinnin aikataulu, keinot ja kohteet määritellään kirjallisesti.

Ellei työnantaja käynnistä selvitystä yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa, ammattiosasto voi tehdä ­selvityksen ja pyytää paikallisneuvot­telua.
Jos työnantaja ei poista palkkaeroja tai aikataulu venyy, työnantaja voidaan haastaa työsopimuslain perusteella käräjäoikeuteen.

Tehy voi myös viedä asian paikallisneuvotteluihin, keskusneuvotteluihin ja työtuomioistuimeen.

Miten käy työsuhde-etujen, kuten lomamökkien?

Liikkeenluovutuksessa työsuhteen ehdot ja edut säilyvät ennallaan.

Työsopimuksessa sovitut ehdot, kuten lounasetu tai muut sovitut tai vakiintuneet ehdot, sitovat uutta työnantajaa.

Kaikki ehdot ja edut eivät ole kuitenkaan sitovia. Esimerkiksi oikeus käyttää edellisen työnantajan lomamökkiä tai ruokailla tiettyyn hintaan henkilöstöravintolassa eivät sido uutta työnantajaa. Myöskään työnantajan vuosittain erillisellä päätöksellä myöntämät etuudet, kuten 50-vuotislahjat, eivät siirry.

Uusi työnantaja haluaa usein neuvotella henkilöstöetuudet uudelleen.

Tehyn jäsenmaksuni pidätetään palkasta. Pitääkö minun tehdä jotain, jotta käytäntö jatkuu?

Lähtökohtaisesti ei tarvitse. Työsuhde-, palkka- ja muut vastaavat tiedot siirretään uudelle työnantajalle sähköisesti. Jäsenmaksuperintäsopimus siirtyy muiden tietojen mukana.

Mikäli jonkin työpaikan tiedonsiirrossa on poikkeuksia, Tehy tiedottaa ­asiasta jäsenille erikseen.

Työskentelen yksityissektorilla. Miten hyvinvointialueelle siirtyminen vaikuttaa minuun?

Hyvinvointialueille siirtyminen ei vaikuta yksityissektorilla työskentelevien työsuhteisiin, luottamusmiehiin, työ­suojeluvaltuutettuihin tai ammatti­osastoihin.

Jos yksityisen työnantajan toiminta siirtyy myöhemmin hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai Tehyyn. 

Miten määräaikaisten käy?

Määräaikaisen kannattaa huolehtia luottamusmiehen avulla, että työsuhde on voimassa vuodenvaihteessa. 

Sote-uudistus ei ole peruste solmia määräaikaista työsopimusta. Työntekijä voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen työnantajan aloitteesta vain työsopimuslain mukaisesta perustellusta syystä. Viranhaltijan määräaikaisuutta sääntelee vastaavasti viranhaltijalaki.

Perusteltu syy voi olla esimerkiksi tehtävän luonne tai sijaisuus. Määräaikaisen työsopimuksen pituuden tulisi olla sidottu määräaikaisuuden syyhyn eli esimerkiksi sijaistettavan poissaolon kestoon.

Jos työnantaja palkkaa työntekijöitä uudistuksen takia määräaikaisiin työsuhteisiin ilman perusteltua syytä, luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työsopimuksen vakinaistamisesta. Ellei sopuun päästä, Tehyn oikeuspalvelu voi selvittää mahdollisuuden riitauttaa asia.

Jos työsuhteeseen tulee kuitenkin katko ja työsi jatkuu sen jälkeen hyvinvointialueella, sinulle tehdään uusi työsopimus.

Uusi sopimus kannattaa lukea huolellisesti. Jos työsopimuksessa lukee jonkin ehdon kohdalla ”työsuhteen alussa” tai ”työsopimuksen allekirjoitushetkellä”, tämä saattaa oikeuttaa työnantajan muuttamaan työsopimusta yksipuolisesti.

Varmista sopimuksesta, että työ­kokemuslisää kerryttävä aika on sama kuin ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Jos työkokemuksesi on muulta kuin hoitoalalta, hyvinvointialueen ei tarvitse hyväksyä sitä työkokemuslisää kerryttäväksi ajaksi, ellei näin sovita erikseen työsopimuksessa.

Sote-sopimuksessa on kirjaus siitä, että palvelussuhteen katkeaminen lyhytaikaisesti ennen tai jälkeen liikkeenluovutuksen ei aiheuta työkokemuslisän uudelleen laskentaa. Lisää ei lasketa uudelleen, mikäli palvelussuhde katkeaa 1.12.2022–31.1.2023. 

Lue lisää Tehyn työelämäoppaasta.

Ota yhteyttä luottamusmieheen näissä tapauksissa

 • Työnantaja määrää pitämään vuosilomia tai säästövapaita sote-sopimuksen määräysten vastaisesti. 
 • Työnantaja ehdottaa muutoksia palkkarakenteeseen. Ehdotus voi olla esimerkiksi sellainen, että osa tehtäväkohtaisesta palkasta siirrettäisiin henkilökohtaiseksi lisäksi tai henkilökohtaisesta lisästä osa siirrettäisiin tehtäväkohtaiseen palkkaan.
 • Tehtäväsi on muuttumassa liikkeenluovutuksen jälkeen. Palkkasi tulee varmistaa ennen muutosta. 
 • Työnantaja määrää pitämään työaikasaldoja paikallisen järjestelmän vastaisesti.
 • Määräaikainen työsuhteesi ei ole voimassa vuodenvaihteessa.
 • Epäilet, että määräaikainen työsuhteesi on solmittu päättymään lainvastaisesti eli jos se loppuu aiemmin kuin määräaikaisen työvoiman tarve tosiasiallisesti päättyy tai jos työvoiman tarve työpaikallasi on pysyvä.
 • Tarvitset neuvoja ennen työsopimuksen allekirjoittamista.
 • Joudut hakemaan omaa virkaasi tai työsuhdettasi ennen vuodenvaihdetta.
 • Työnantaja esittää tehtävänsiirtoa lääkäriltä. 
 • Oman luottamusmiehesi saat selville Tehyn sähköisestä asiointipalvelusta.
 • Luottamusmies selviää myös esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululta, intranetistä, perehdytysohjelmasta tai kysymällä henkilöstöhallinnosta, tehyläiseltä työkaverilta tai Tehyn aluetoimistosta.

Vinkkejä vuodenvaihteen varalle

 • Ota kertyneiden lomapäiviesi lukumäärä varmuuden vuoksi talteen esimerkiksi valokuvaamalla. 
 • Pidä oma työsopimus tallessa. Työsopimuksesta käyvät ilmi ehdot, joilla olet sitoutunut tekemään työtä. Ehdot sitovat myös hyvinvointialuetta. 
 • Katso Tehyn webinaareja hyvinvointialueelle siirtymisestä.
 • Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen epäselvissä asioissa.
 • Pidä Tehyn jäsenyys voimassa.

Suuri muutos 1.1.2023

 • Sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa 21 hyvinvointialueelle. Samalla noin 173 000 sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastustoimessa työskentelevää siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden työntekijöiksi. 
 • Varhaiskasvatuksen työntekijät jäävät kuntien palvelukseen.
 • Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksilla.
 • Muutos ei koske Helsingin kaupunkia.