Ketjutukseen tolkkua, Whatsapp-ryhmät kuriin ja enemmän tietoa työntekijöille – näin EU suitsii työelämää

Europarlamentin vaalit käydään kesäkuun alussa. Suomalaisia palkansaajia edustavan FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara kertoo, mitkä työelämäkysymykset ovat EU:ssa ajankohtaisia.

Kuvateksti
Europarlamentin vaaleissa äänestetään 9. kesäkuuta.
Kuva: iStock

Työn alla EU:ssa

Stressi kuriin

”Työsuojelulainsäädäntö on edennyt tällä kaudella hyvin, kun esimerkiksi asbesti- ja lyijydirektiivejä on päivitetty. Ay-liike on jo pidempään vaatinut direktiiviä psykososiaalisesta stressistä työelämässä. Työn kuormittavuus seuraa myös kotiin, kun esimerkiksi työpaikan ­Whatsapp-ryhmät piippailevat ahkerasti. Työntekijöillä pitäisi olla oikeus irrottautua työstä.”

Tolkkua ketjutukseen

”Työsuhteiden ketjuttamiseen ja vuokratyövoiman käyttöön puuttuminen on seuraavan vaalikauden aikana keskeinen asia. EU:ssa on paljon työvoimaa, jotka eivät edes tiedä, kenelle oikeasti työskentelevät, koska sopimuksia on ketjutettu.”

Rajat tekoälylle

”Tekoälyn käyttöä on säännelty kattavasti vain EU:ssa. Esimerkiksi rekrytointitilanteet eivät voi perustua vain tekoälyn käyttöön, vaan niissä pitää olla mukana myös ihminen.

Tekoälyn käyttöä koskeva asetus tuli tällä vaalikaudella, mutta seuraavaksi tarvitaan direktiivi, jossa käsitellään sen käyttöä työelämässä. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät työvaatteet voivat kerätä monenlaista tietoa kantajastaan. Ne voivat kertoa työntekijän liikkumisen, tauot ja tietoja terveydestä. On tärkeää tietää, mihin näitä tietoja käytetään. Millaiseksi työelämä muuttuisi, jos olisimme koko ajan tarkkailun alla?”

Enemmän tietoa työntekijöille

”Voiko hoitoalan ylikansallisten yritysten sopimukset tehdä vain yhdellä kielellä? Saavatko ay-liikkeen edustajat olla mukana yritysneuvoston kokouksissa, joissa harjoitetaan työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa? Pitäisikö työntekijöiden saada yrityksen toimintaan liittyvää tietoa hyvissä ajoin eikä vasta pari tuntia ennen maailmalle lähtevää pörssitiedotetta?

Nykyinen direktiivi ei varmista työntekijöille oikea-aikaisia tiedonsaamis- ja kuulemisoikeuksia. Kuuleminen tapahtuu usein liian myöhään. Lisäksi liiallinen salassapito rajoittaa kuulemista ja tiedottamista.”

Saavutuksia EU:ssa

Oppia pohjoismaisesta mallista

”Syksyllä 2022 hyväksytty direktiivi vähimmäispalkoista pyrkii edistämään työntekijöiden ihmisarvoisia työ- ja elinoloja EU-maissa. Direktiivi tulee vähentämään merkittävästi työssäkäyvien köyhyyttä unionin alueella. Direktiiviä tehtäessä haluttiin kuitenkin suojata pohjoismaista mallia ja Suomen ay-liike nousi neuvottelujen aikana merkittävään asemaan.

Direktiivin avulla halutaan ohjata yhteiskuntia kohti sosiaalidialogia eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välistä vuoropuhelua ja neuvotteluilla aikaansaatuja työehtosopimuksia. Kun yli 80 prosenttia työvoimasta on työehtosopimusten piirissä, ei direktiiviä ole tarpeen implementoida eli panna toimeen. Suomen ei siis tarvitse panna direktiiviä toimeen. EU:n tuomana perälautana se toimii kuitenkin myös Suomessa.”

Turvaa alustatyöhön

”Keväällä 2024 hyväksyttävän alustatyödirektiivin tavoitteena on parantaa alustatyötä tekevien työoloja. Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa asiakkaille tarjotaan digitaalisten alustojen välityksellä esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai palveluja, kuten hoitoa tai hoivaa. Direktiivin keskeinen säännös lähtee siitä, että alustan ja alustatyötä tekevän välinen suhde oletetaan työsuhteeksi.”

Väkivaltaa vastaan

”Uusi tasa-arvodirektiivi puuttuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Esimerkiksi sote-alan kannalta direktiivi on kuitenkin puutteellinen, sillä se ei koske työelämää. Ay-liikkeen tavoite on, että lähitulevaisuudessa direktiivi ulotettaisiin sekä työelämään että verkossa tapahtuvaan häirintään.”

Miksi on tärkeää äänestää EU-vaaleissa?

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara

FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara:

EU parantaa säädöksillään esimerkiksi työturvallisuutta. EU nähdään usein kaukaisena, mutta todellisuudessa se mahdollistaa turvallisen elämän esimerkiksi ruokaan ja kemikaalien käyttöön liittyvillä säädöksillään. Suomi ei pärjäisi yksin näiden asioiden kanssa. EU-prosessit ovat pitkiä ja vievät vähintään pari vuotta, ennen kuin niiden vaikutus näkyy kansalaisten arjessa, minkä vuoksi niitä voi olla vaikea hahmottaa.

Vaikka jokaisen maan kansalaiset äänestävät oman maansa ehdokkaista, suomalaiset EU-parlamentaarikot eivät toimi yhtenäisesti Suomen lipun alla. Valtaa käyttävät poliittiset ryhmät kokonsa ja arvojensa mukaisesti. Sillä on merkitystä, ketä äänestää. Työtä ihmisten hyväksi riittää edelleen – esimerkiksi joka viides lapsi elää EU:ssa köyhyydessä tai köyhyysrajalla.

Jo edellisten vaalien alla vuonna 2019 uumoiltiin äärioikeiston aseman vahvistumista Euroopan parlamentissa. Se ei toteutunut, mutta nyt uhka näyttää entistä suuremmalta. Jos ääriryhmien valta parlamentissa vahvistuu, päätöksenteko lamaantuu.”

Susanna Salovaara johtaa FinUnionsia eli SAK:n ja STTK:n EU-edustustoa Brysselissä.

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää:

Kansainvälinen toiminta vaikuttaa vahvasti suomalaiseen lainsäädäntöön, terveydenhuoltoon, työelämään ja tehyläisten asemaan. Suomi on osa Eurooppaa. Meitä yhdistäviä arvoja ovat ihmisarvon kunnioitus, oikeusvaltioperiaatteet, kestävä kehitys, vapaus, rauha ja turvallisuus. Puolustamme näitä arvoja aktiivisesti.

Työntekijöiden asemaan vaikuttaminen on työntekijäjärjestöjen tehtävä. Tehy on vaikuttamassa etenkin sairaalasektorin pysyvän komitean kautta. Sen työhön osallistuvat Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU ja Euroopan terveydenhoitoalan työntekijöiden liitto HOSPEEM. Neuvotteluissa olemme saaneet hyviä tuloksia. Vuonna 2011 syntyi direktiivi, joka koskee terävien instrumenttien aiheut­tamien tapaturmien ehkäisyä. Myös hoitohenkilökunnan eettistä rekrytointia koskevat säännökset ovat merkittävä yhteistyön tulos.

Muita vuoropuhelun aiheita ovat muun muassa hoitajapula, elinikäinen oppiminen, väkivalta ja psykososiaalinen kuormitus. Vastaavia asioita käsitellään myös joulukuussa 2023 perustetussa sosiaalipalveluja koskevassa komiteassa.

Viime vuoden lopulla Tehyssä käynnistyi hoitajien työssä kohtaamaan väkivaltaan liittyvä Nyrkkisääntö-kampanja. Se on herättänyt kiinnostusta myös muualla Euroopassa.

Se mitä tapahtuu Euroopan unionissa ja Euroopan par­lamentissa, vaikuttaa Suomeen ja tehyläisiin. Siksi on tärkeää ­äänestää myös näissä vaa­leissa.” 

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää toimii EPSU:n sairaalasektorin pysyvän komitean puheen­johtajana. EPSU on Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen katto­järjestö.

Katso vaalipaneeli ja äänestä

  • Tehyn ja Lääkäriliiton yhteinen vaalipaneeli järjestettiin verkossa 27.5. Paneelissa olivat mukana Li Andersson (Vas.), Fredrik Guseff (RKP), Petri Honkonen (Kesk.), Rosa Meriläinen (Vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (Kok.). Tallenteen paneelista voit katsoa täältä.
  • Vaalipäivä on 9. kesäkuuta. Suomessa on yksi vaalipiiri eli äänestää voi ketä tahansa suomalaista ehdokasta.
  • Suomesta valitaan 15 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä.

Tehyn EU-kanavia

  • Tehyn tärkein vaikutuskanava­ EU-päätöksiin on Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU. Se tarjoaa vaikutuskanavan sosiaalidialogiin eli vuoropuheluun työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä sekä EU:n komission ja parlamentin työhön.
  • FinUnions on suomalaisten palkan­saajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n EU-edustusto Brysselissä. Se valvoo palkansaajien etuja ja ­välittää Suomeen tietoa EU-päätök­senteosta työelämään ­liittyvissä asioissa. Tehy tekee tiivistä yhteistyötä FinUnionsin kanssa.
  • Tehy pitää yhteyttä meppeihin, ottaa kantaa kuulemisiin ja vai­kuttaa EU-asioihin myös Suomessa virkamiesten ja kansanedustajien kautta.
  • Keskusjärjestö STTK:n tavoitteet ­EU-vaaleihin: sttk.fi/eu-vaalit2024. Katso myös tallenne STTK:n EU-webinaarista.

4.6.2024 päivitetty vaalipaneeliin osallistuneiden poliitikkojen nimet.