Mikä on esimiehen koulutus?

Kuvateksti
Koulutus lisää henkilön valmiuksia, osaamista ja kykyä soveltaa ja hyödyntää tutkittua tie­toa. Kuva: Vilja Vehkaoja/Lehtikuva

Työpaikallani on auki apulaisosastonhoitajan tehtävä. Olen amk-tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja. Olenko pätevä?

Työyhteisö määrittelee henkilöstön mää­rän ja organisaation tarvitseman osaami­sen.

Yksiselitteisesti ei voi enää sanoa, että apulaisosastonhoitajan tehtävään tarvi­taan jokin tutkinto ja sen lisäksi erikseen määriteltyä työkokemusta.

Työtehtävässä tarvittava koulutus määritellään tehtävästä käsin ja tehtävän edellyttämän osaamisen näkökulmasta.

Määriteltäessä tulee ottaa huomioon työ­tehtävän painotukset lähiesimiehen työn sisällössä, eli paljonko työstä on kliinistä hoitotyötä, hallintoa tai johtamis- ja ke­hittämistyötä.

Tehtäväkuvauksen kaut­ta määrittely asettaa vaatimukset myös edellytettävälle koulutukselle.

On hyödytöntä lähteä pohtimaan klii­nisen osaamisen ja maisteritutkinnon ver­tailtavuutta tai soveltuvuutta paremmin tai huonommin johonkin tehtävään. Mo­lemmilla on oma arvokas merkityksensä työyhteisöissä.

Koulutus tuo aina uuden näkökulman ja lisää henkilön valmiuksia, osaamista ja kykyä soveltaa ja hyödyntää tutkittua tie­toa.

Toisaalta, informaali oppiminen (työs­sä oppiminen) on vasta viimevuosina saa­nut sille kuuluvaa arvostusta.

Marja-Kaarina Koskinen
tutkimuspäällikkö

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2010