Onko kehityskeskusteluun pakko osallistua?

Kuvateksti
Kehityskeskustelu tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tuoda esille omia näkemyksiään. Kuva: iStock

Kehityskeskustelu tuntuu minusta vieraalta. Onko siihen osallistuminen pakollista? Kenellä on oikeus lukea keskustelun pohjalta laadittuja papereita ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Kehityskeskustellut ovat osa organisaation henkilöstöhallintoa ja kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Työntekijällä on velvollisuus suorittaa työtehtävänsä huolellisesti sekä noudattaa työnantajan antamia työn suorittamiseen liittyviä määräyksiä. Työntekijä ei voi siis kieltäytyä osallistumasta kehityskeskusteluun.

Kehityskeskustelujen sisältö vaihtelee työpaikoittain, mutta yleensä niissä keskustellaan työntekijän työssä suoriutumisesta, suunnitellaan tulevaa sekä annetaan palautetta puolin ja toisin. Kehityskeskustelu on siis myös työntekijän oikeus. Se tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille omia näkemyksiä. Yksityiselämää koskevat asiat eivät kuulu kehityskeskusteluihin.

Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Niistä laadittavat asiakirjat ovat työntekijöitä koskevia henkilötietoja, jotka tallennetaan työnantajan henkilörekisteriin tai henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin. Työnantajan täytyy noudattaa asiakirjojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia.

Tietosuojalainsäädännössä ei ole määritelty henkilötietojen tarkkoja ­säilytysaikoja. Rekisterinpitäjän on ­arvioitava henkilötietojen säilytysaikaa­ ja tarpeellisuutta suhteessa tietojen käyttö­tarkoitukseen. Tietoja ei saa säilyttää kauempaa kuin on tarpeen käyttö­tarkoituksen kannalta. Tiedot on säily­tettävä suojassa ulkopuolisilta. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että oikeudet henkilötietorekistereihin myönnetään henkilökohtaisesti ja työtehtävien perusteella vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja töidensä hoitamista varten.

Jos sinua askarruttaa, millaisia tietoja kehityskeskusteluistanne kerätään ja miten tietoja käsitellään, voit kysyä asiaa suoraan omalta esimieheltäsi tai pyytää asiaa koskevan rekisteriselosteen nähtäväksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2020.