Saako työvuorolistan laittaa ilmoitustaululle?

Kuvateksti
Asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Kuva: iStock

Ilmoitustaululle laitetussa työvuorolistassa näkyvät työvuorot kirjainkoodeilla, eikä siinä näy nimiä, vain työpaikalla käytettävä lyhenne, josta ihmistä ei voi tunnistaa. Onko työvuorolista julkinen?

Työvuoroluettelot eivät ole salassa pidettäviä asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Asiakirja on pidettävä salassa, jos se on lailla säädetty salassa pidettäväksi, jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi tai jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.

Työvuoroluetteloa laadittaessa on otettava huomioon, ettei siitä käy ilmi arkaluonteisia henkilötietoja. 

Esimerkiksi tieto siitä, että työntekijä on sairauslomalla on tällainen arkaluontoinen henkilötieto. Työnantajan on myös huolehdittava, ettei henkilötunnusta merkitä tarpeettomasti asiakirjoihin.

Hanna Huotari
lakimies

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2011