Suomi turvaamaan työntekijöiden asemaa – EU:n puheenjohtajuus alkaa

Työmarkkinoilla EU:ssa korostuvat sukupuolten tasa-arvo työelämässä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja samapalkkaisuus.

Kuvateksti
Suomi toimii EU:n puheenjohtajana vuoden 2019 jälkipuoliskon. Ohjelma korostaa unionin yhteisiä arvoja, kuten tasa-arvoa. Kuva: iStock

Maasta toiseen liikkuvien työntekijöiden asema paranee, kun uusi työvoimaviranomainen aloittaa toimintansa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Tätä mieltä on Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi. Hän nostaa myös tasa-arvokysymykset esiin Suomen kauden ohjelmasta.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma nimeää työelämään ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset keskeiseksi osaksi kilpailukykyistä ja sosiaalisesti eheää uniota. Ohjelman mukaan sisämarkkinoiden tulee kohdella reilusti kaikkia eurooppalaisia. Puheenjohtajana Suomi haluaa varmistaa, että nykyaikaiset työ- ja sosiaalistandardit toteutetaan koko unionin alueella.

Erityistä huomiota ohjelman mukaan tulee kiinnittää jo voimassaolevan säästelyn täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja viranomaisyhteistyöhön. Tässä työssä keskeisessä roolissa tulee olemaan vastaperustettu Euroopan työviranomainen (ELA), jonka toimiston sijaintipaikaksi valittiin kesäkuun puolivälissä Slovakian pääkaupunki Bratislava.    

– Euroopan työvoimaviranomaisen perustaminen on jälleen yksi askel eteenpäin työntekijöiden oikeuksien turvaamisessa, etenkin silloin kun työntekijät liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen.

ELA on uusi työväline jäsenmaiden välisten työehtorikkomusten ehkäisemiseksi. Suomen työsuojeluviranomaiset saavat apua uudelta virastolta, kun he selvittävät ulkomaisten yritysten rikkomuksia Suomessa. ELA koordinoi myös sosiaaliturvakysymyksiä, kun työntekijä siirtyy töihin toiseen jäsenvaltioon.

Suomen kauden ohjelma korostaa, että EU on ennen kaikkea arvoyhteisö. Jäsenyys edellyttää sitoutumista yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioitus, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen niin, että siihen kuuluvat vähemmistöjen oikeudet.

Työmarkkinoilla yhteisiin arvoihin sitoutuminen tarkoittaa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja samapalkkaisuutta.

Yhdeksi keinoksi ohjelma nimeää EU:n tasa-arvostrategian toimenpiteineen.

Tehyn mukaan EU tarvitsee vahvan sukupuolten tasa-arvoa edistävän strategian. Naisten ihmisoikeudet, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, on kyseenalaistettu monissa jäsenvaltioissa.

– Strategian tulee lisäksi nostaa esille palkkatasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta. Tasa-arvoa on vahvistettava poikkileikkaavana periaatteena kaikessa EU:n päätöksenteossa.