Tällainen on sairaanhoitaja, jonka toimintaan Valvira puuttuu

Lyhyt työsuhde yhdistää ammattioikeuksiaan menettäneitä hoitajia, käy ilmi Itä-Suomen yliopiston tutkimuksista.

Kuvateksti
Lääkevarkaus on tyypillinen syy rajoittaa sairaanhoitajan ammattioikeuksia. Kuvitus: Helena Syrjä

Ongelmia päihteistä

Useimmiten ammatinharjoittamisoikeuteen puututaan päihteiden ongelmakäytön takia. Se oli syynä 82 prosentissa tapauksista. Ongelmakäyttö näkyi usein lääkkeiden varastamisena tai päihtyneenä työskentelynä. Lisäksi esiintyi potilaiden epäasiallista kohtelua, lääkevirheitä ja työkyvyn alenemista esimerkiksi muistisairauden tai mielenterveysongelmien vuoksi.

Missä töissä?

Kolme neljästä työskenteli julkisella puolella. Yli puolet oli töissä sairaalassa.

Lyhyessä työsuhteessa

Sairaanhoitaja oli keskimäärin 44-vuotias, kun asia tuli vireille. Ikä vaihteli: nuorin oli 25, vanhin 61. Myös alallaoloaika vaihteli. Aikaa valmistumisesta oli kulunut 8 kuukaudesta 39 vuoteen. Yksi yhdistävä piirre löytyi: suuri osa oli työskennellyt nykyisessä työssään melko lyhyen aikaa. Yli 70 prosentilla työsuhde oli kestänyt alle 5 vuotta. Heistä 35 prosentilla työsuhde oli kestänyt alle vuoden.

Aiempi tuomio

15 prosentilla oli aiempi rikosoikeudellinen tuomio esimerkiksi rattijuopumuksesta. 16 prosenttia oli ollut Valviran valvontatoimenpiteiden kohteena jo aikaisemmin.

Tutkinto

Joka neljännellä oli aiempi terveydenhuollon tutkinto, kuten lähihoitaja tai lääkintävahtimestari. Opintoja oli jatkettu sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai ensihoitajaksi. Tutkimuksessa ei ole mukana lähihoitajia.

Miten rajoitetaan?

Oikeuksien poistamisen lisäksi Valvira voi rajoittaa niitä. Tyypillistä on rajoittaa työskentely julkiselle puolelle, kieltää lääkkeiden käsittely tai yksintyöskentely. Lähihoitajilla rajoittamisen mahdollisuutta ei ole: hänellä joko on tai ei ole lupa käyttää lähihoitajan nimikettä.

Aineistona 68 Valviran päätöstä vuosilta 2014–2015. Kyseessä on pilottiaineisto terveystieteiden maisteriopiskelija Maija Suikin gradusta ja tohtoriopiskelijoiden Oili Papinahon ja Katrimaija Luurilan tekeillä olevista väitöstutkimuksista Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella.