Paljasta epäkohta

Sosiaalihuollon ammattihenkilön pitää tehdä ilmoitus, jos asiakas on vaarassa.

Kuvateksti
Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan valvovalle viranomaiselle, jos sosiaalipalvelun laadussa on puutteita. Kuva: iStock

Työnantajan pitää huolehtia yhdessä henkilöstön kanssa, että sosiaalihuollon palvelut ovat laadukkaita. Jos työnantaja ei kanna vastuutaan, työntekijän on ilmoitettava asiasta toiminnasta vastaavalle henkilölle ja viime kädessä aluehallintovirastoon.

Ilmoittamista edellyttää paitsi ammattietiikka myös sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi, lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja sekä lakimuutoksen myötä myös kuntoutuksen ohjaaja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä. Myös ammatinharjoittaja ja ostopalvelun tuottaja ovat velvollisia ilmoittamaan. Vaitiolovelvollisuus ei estä ilmoittamista.
Ilmoitus pitää tehdä esimerkiksi silloin, jos työntekijä ei ehdi tavata asiakasta riittävän usein, palveluja ei toteuteta riittävän nopeasti tai asiakasta kohdellaan kaltoin. Kaltoinkohtelua ovat esimerkiksi vanhuksen huono ja epäeettinen kohtelu sekä hoidon ja avun laiminlyönti.

Käytännön ohjeet ilmoituksen tekemiseen pitää löytyä toimintayksikön omavalvontasuunnitelmasta.

Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuoden 2016 alussa, mutta kaikki eivät sitä tunne. Puolet vastaajista ei Valviran viimevuotisessa kyselyssä tiennyt, mistä ilmoitusvelvollisuudessa on kysymys. Kysely tehtiin ympärivuorokautisessa sosiaalihuollossa.

Työnantajien on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Tarkoituksena on sitouttaa työnantajapuoli käyttämään ilmoitusvelvollisuutta osana omavalvontaa ja hyödyntämään sitä toimintansa kehittämisessä. 

Lähteet: Valvira ja Talentia

 

Näin teet ilmoituksen

1 Älä epäröi ilmoittaa
Tee ilmoitus heti, kun havaitset asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Palvelujen hyvä laatu on asiakkaiden, työntekijöiden, työnantajan ja yhteiskunnan etu.

2 Vapaamuotoisesti tai lomakkeella
Ohjeet ilmoituksen tekemisestä on kirjattu työpaikan omavalvonta­suunnitelmaan. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella, jos työpaikka on laatinut sellaisen.

3 Tehkää ilmoitus porukalla­
Tee ilmoitus mielellään työkavereiden kanssa. llmoitus annetaan omalle esimiehelle, jonka on ilmoitettava siitä johdolle. Ilmoittajille pitää kertoa, ­mihin toimenpiteisiin työnantaja ryhtyy ilmoituksen johdosta. Jos tilanne ei ­viivytyksettä muutu, ilmoittakaa aluehallintovirastoon.

4 Ilmoittajaa ei saa rangaista
Työnantaja ei saa kohdella ­ilmoittajaa huonosti. Jos esimiesten ­käytös muuttuu ilmoituksen tekemisen jälkeen, ota asia puheeksi työ­paikalla. Kohtelun muuttumisesta on hyvä esittää mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä. Keskusteluun voi pyytää työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2017