Sote-ammattilaisen vaitiolovelvollisuus on tiukka

Laissa säädetty sote-alan vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita.

Kuvateksti
Vaitiolovelvollisuus syntyy helposti. Syntyyn riittää, että ammattihenkilö saa tiedot luottamuksellisiksi katsottavissa olosuhteissa.
Kuva: iStock

1. Lailla säädetty

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön salassapito- ja vaitiolovelvollisuus on tiukka.  Ammattihenkilö ei saa ilmaista potilasta, asiakasta tai hänen perhettään koskevaa tietoa sivulliselle ilman lupaa tai erillistä lain säännöstä. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sote-alan opiskelijoita.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laissa yksityisestä terveydenhuollosta ja julkisuuslaissa.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijät ovat perillä potilastietojen käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista.

2. Matala kynnys

Vaitiolovelvollisuus koskee terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta ja toimenpiteitä. Vaitiolovelvollisuus koskee sekä suullista ilmaisua että asiakirjoja. Salassa pidettäviä tietoja sisältävää asiakirjaa ei saa jättää ulkopuolisten saataville.

Vaitiolovelvollisuus syntyy helposti. Syntyyn riittää, että ammattihenkilö saa tiedot luottamuksellisiksi katsottavissa olosuhteissa.

Vaitiolovelvollisuus on ikuinen: se jatkuu työsuhteen päätyttyä, eläkkeelle jäätyä ja myös potilaan tai asiakkaan kuoltua.

3. Muista kirjata

Omaisillekaan ei voi luovuttaa tietoja ilman suostumusta. Jos luovutat tietoja potilaan luvalla, kirjaa asia tietoihin.

Merkinnästä on käytävä ilmi, milloin ja mitä tietoja on luovutettu, kenelle ja kuka luovutti.

Kirjaa, onko potilas antanut kirjallisen vai suullisen luvan luovuttaa tietoja vai perustuuko luovutus lakiin tietojen antamisesta. Potilas voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen. Merkitse tämäkin.

4. Poikkeukset

Potilaan terveydentilasta saa antaa ilman potilaan lupaa lähiomaiselle tietoja, jos potilas on esimerkiksi tajuton, eikä ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi kertomisen.

Tietoja saa antaa myös poliisille, jos kyse on henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhan arvioinnista tai teon estämisestä. Tietoja voi luovuttaa, jos teet ilmoitusta lastensuojelun tai edunvalvonnan tarpeesta.

Tietoja saa antaa myös terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimintayksikölle, jos potilaalla ei ole edellytyksiä antaa suostumusta tai hänellä ei ole laillista edustajaa. Myös Valvira ja aluehallintovirastot ovat oikeutettuja tietoihin, kun ne hoitavat laissa säädettyjä tehtäviään.

Tehy, Valvira ja Skhole-koulutuspalvelut. Asiantuntijana Tehyn työelämäasiantuntija Kaija Ojanperä.